Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Estland

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Estland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Situationen vad gäller de mänskliga rättigheterna i Estland bedöms överlag som god. Grundläggande rättigheter fastslås i konstitutionen för estniska medborgare samt utländska medborgare och statslösa personer i Estland. Demokratiska värderingar respekteras och rättsväsendet upplevs som självständigt och förtroendeingivande. De demokratiska institutionerna i Estland är starka och medborgerliga rättigheter respekteras. Regeringen vidtar åtgärder för att granska, åtala och bestraffa tjänstemän som begår korruptionsbrott. I Freedom Houses rapport Freedom in the World 2018 får Estland höga värden vad gäller politiska rättigheter och medborgerliga friheter, 38 av 40 respektive 56 av 60.

Landet har de senaste åren gjort framsteg avseende den utbredda statslösheten, främst bland den etniskt ryska minoriteten. För att främja naturaliseringstakten ges numera barn till statslösa automatiskt estniskt medborgarskap. Statslösa uppmuntras även till att söka medborgarskap och personer över 65 år undantas från det annars obligatoriska skriftliga provet.

Även hbtq-personers rättigheter har förbättrats genom lagstiftning som tillåter samkönade partnerskap. Hbtq-personer upplever sig dock fortfarande som diskriminerade och rapporter om trakasserier förekommer. Insatser görs också för att främja jämställdheten i landet och minska det stora lönegapet mellan kvinnor och män. Bland annat har ny lagstiftning för föräldraledighet antagits.

Estland har utmaningar vad gäller bland annat diskriminering av kvinnor på arbetsmarknaden, löneskillnader mellan kvinnor och män, människohandel, bristande asylprocesser, begränsad lagstiftning av hets mot folkgrupp och otillräcklig tillgång till offentliga tjänster för personer med funktionsnedsättning. 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.