Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Förenade Arabemiraten

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Förenade Arabemiraten samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Förenade Arabemiraten (FAE) bildades 1971 och är en federation av sju emirat, vart och ett med högt mått av självstyre. Landet var in på 1970-talet ett område där en begränsad befolkning levde under knappa omständigheter. Tack vare olje- och gasutvinningen har landet förvandlats från en fattig till en välmående nation på bara en generation.

Emiratier, landets inhemska befolkning, utgör mellan tio och tolv procent av den totala befolkningen om cirka 9,4 miljoner invånare, och är tillförsäkrade en hög levnadsstandard, som bland annat inkluderar fri utbildning och sjukvård. Landets snabba ekonomiska utveckling har lett till en kraftig utländsk arbetskraftsinvandring på alla kompetensnivåer.

FAE är en konstitutionell republik där den verkställande och i praktiken den lagstiftande makten utgår från de sju emiratens ledare. Parlamentet har begränsad lagstiftande makt och dess roll är främst rådgivande, utvärderande och rekommenderande. Gradvis utökas parlamentets roll.

Det återstår för FAE att ta steg mot ett demokratiskt system och ett oberoende rättsväsende. Yttrande-, mötes och föreningsfrihet garanteras enligt grundlagen, men det finns inskränkningar. Godtyckliga frihetsberövanden och långa häktningstider förekommer. Det utbredda välstånd som emiratier får del av har bidragit till att det inte finns samma grogrund för politiskt missnöje som i många andra länder i regionen.

Särskild kritik har riktats mot rättsväsendet vad gäller behandlingen av personer anklagade för brott mot den nationella säkerheten. Dödsstraff utdöms och sedan 2007 har fem dödsdomar verkställts, den senaste i Abu Dhabi i juli 2015.

Migrantarbetare är utsatta på grund av låga löner och ofta svåra arbetsvillkor. Kvinnliga migranter som arbetar i hushåll har ofta oreglerade arbetstider och kan riskera övergrepp, inklusive sexuella övergrepp. En ny lagstiftning rörande arbetsrätt som syftar till att ge ökat skydd åt migrantarbetare trädde i kraft 1 januari 2016. Denna lagstiftning omfattar inte hushållsanställda men ett lagförslag som omfattar denna grupp förväntas antas under 2017 vilken också innehåller stadganden om sexuella övergrepp.

Emiratiska kvinnor diskrimineras enligt lag, främst genom familjelag-stiftningen där religiösa lagar (sharia) gäller vilket påverkar bland annat arvsrätt.

Emiratiska kvinnor har lika rätt till utbildning och arbete som män. Cirka 70 procent av FAE:s universitetsstudenter är kvinnor. Åtta av 29 ministrar i den federala regeringen är kvinnor och 9 av 40 ledamöter i FNC är kvinnor. Inom familjen gäller fortfarande traditionella könsroller och värderingar, även om det finns ett tydligt förändringstryck.

Religionsfriheten är garanterad i konstitutionen och olika trosinriktningar ges i stor utsträckning rätt att utövas. Ett toleransministerium har inrättats 2016.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.