Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Frankrike

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Frankrike samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Frankrike är ett demokratiskt samhälle och en rättsstat i vilken grundläggande fri- och rättigheter upprätthålls. Deklarationen om människans och medborgarens rättigheter antogs av Frankrikes nationalförsamling 1789 i samband med Franska revolutionen, som den första deklarationen om mänskliga rättigheter antagen av en stat. Deklarationen ses som en föregångare till många av dagens konventioner om mänskliga rättigheter. Ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter är således en del av det franska kulturarvet.

Samtidigt tas i Frankrike stor hänsyn till real- och säkerhetspolitiska intressen. De terroristattentat som drabbat Frankrike sedan 2015 har lett till en ökad politisk acceptans för alltmer långtgående åtgärder för att bekämpa terrorism, även i de fall detta inneburit inskränkningar av de mänskliga fri- och rättigheterna. En serie nya lagar rörande terrorismbekämpning har antagits sedan 2012 som bland annat möjliggör ökad övervakning/avlyssning, id-kontroller och olika former av rörelsebegränsningar för enskilda. Efter undantagstillståndet 2015 hade franska myndigheter utökade befogenheter att underställa misstänkta personer till exempel husarrest och husrannsakan. Dessa befogenheter infördes till en del i fransk lagstiftning. De utökade åtgärderna för att bekämpa terrorism har i praktiken i stor utsträckning inriktat sig mot personer i den franska muslimska befolkningen.

En intensiv debatt pågår i samhället om alltmer långtgående förbud mot att bära kläder som visar religionstillhörighet, såsom slöja, på allmänna platser. Antalet hatbrott mot den muslimska och judiska befolkningen ökade kraftigt mellan 2011–2015, för att sedan återigen minska 2015–2017, något som regeringen tillskrivit den miljardsatsning som gjorts för att bekämpa rasism, anti-semitism och all typ av diskriminering grundad på religion.

Personer tillhörande befolkningsgrupper såsom romer, resandefolk och invandrare från Nordafrika drabbas ofta av utanförskap och diskriminering. Flyktingars, inklusive ensamkommande barns, utsatta situation utgör ett problem.

Trots problem med utanförskap förblir Frankrike ett land med en överlag hög levnadsstandard, ett gott socialt skyddsnät, ett välutbyggt hälso- och sjukvårdsystem som är tillgängligt för alla och ett kostnadsfritt utbildningssystem. Ett ökande engagemang för att främja kvinnors rättigheter och samhällsposition har varit en märkbar tendens under senare år. Bland annat har andelen kvinnor i parlamentet och regeringen ökat kraftigt. År 2016 kriminaliserades sexköp i Frankrike. Lagen, som till stor del bygger på den modell som infördes i Sverige 1999, syftar till att motverka prostitution samt att ge ökat stöd till prostituerade.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.