Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Frankrike

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Frankrike samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Frankrike är ett demokratiskt samhälle och en rättsstat i vilken grundläggande fri- och rättigheter upprätthålls. Ett starkt engagemang för mänskliga rättigheter är en del av det franska kulturarvet.

De terroristattentat som drabbade Frankrike under 2015 och 2016 har dock starkt påverkat opinionen och det politiska ledarskapet i landet. Acceptansen har ökat markant i samhället för allt mer långtgående åtgärder för att bekämpa terrorism, även i de fall detta innebär inskränkningar av de mänskliga fri- och rättigheterna. Flera nya lagar rörande terrorismbekämpning har antagits under de senaste åren som bland annat ger polisen ökade möjligheter till övervakning och avlyssning. Efter terroristattentaten i Paris i november 2015 infördes undantagstillstånd i landet. Det har därefter förlängts flera gånger och förväntas nu kvarstå till efter presidentvalet 2017. Under undantagstillståndet har franska myndigheter utökade befogenheter, framför allt när det gäller att genomföra husrannsakningar och sätta misstänka personer i husarrest. Insatserna har i stor utsträckning inriktat sig mot personer i den franska muslimska befolkningen. Regeringen har dock inte alltid tillämpat undantagstillståndet fullt ut, till exempel har möjligheterna att förbjuda demonstrationer använts mycket sparsamt.

Den muslimska och judiska befolkningsgruppen har under de senaste åren utsatts för ett ökande antal hatbrott. En intensiv debatt pågår om alltmer långtgående förbud mot att bära kläder som tydligt visar religionstillhörighet, såsom slöja, på allmänna platser.

Personer tillhörande utsatta befolkningsgrupper såsom romer, resandefolk och invandrare från Nordafrika drabbas av utanförskap och diskriminering. Ett stort antal romer har under de senaste åren tvångsförflyttats.

Flyktingars utsatta situation utgör ett problem. Under 2014–2016 har inte minst de svåra förhållandena i migrantlägret i Calais uppmärksammats. En ny asyllag, som antogs 2015, har minskat väntetiderna och förbättrat rättssäkerheten för asylsökande.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.