Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Georgien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Georgien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för mänskliga rättigheter är på många områden god. Trots en stundtals kraftigt polariserad politisk debatt respekteras valprocessen och valresultatet. Demokratin är fortfarande ung och i den allmänna debatten och politiska uttalanden märks ibland en bristande förståelse för de demokratiska institutionernas roll och samspel. Vad gäller respekt för rättsstatens principer förekommer politisk påverkan av domstolar och polis och det finns uppgifter om polisvåld och förnedrande behandling. Korruption, som framgångsrikt bekämpats på lägre nivåer, anses förekomma på högre nivå i samhället, men åtgärder vidtas mot detta. Fattigdomen i landet är utbredd och arbetslösheten hög.

Georgien kontrollerar inte utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien. Begränsad tillgänglighet och information gör det svårt att bedöma läget för de mänskliga rättigheterna i dessa regioner. Rättsosäkerhet och diskriminering av etniska georgier utgör dock problem. I Sydossetien märks en tydlig trend mot minskat utrymme för civilsamhället.

En positiv trend kan noteras vad gäller kvinnors rättigheter och kampen mot våld mot kvinnor, där viktiga framsteg gjorts både i form av strukturella reformer och i attitydförändring. Någon motsvarande trend kan inte urskiljas vad gäller etniska, religiösa och sexuella minoriteter, där staten brister i sin skyldighet att skydda minoriteterna och säkerställa deras rättigheter. Statens bristande förmåga att utreda och lagföra brott mot minoriteter har kritiserats av såväl civilsamhället i Georgien som internationella människorättsorganisationer. HBTQ-personer och medlemmar av Jehovas vittnen utgör två av de mest utsatta grupperna. Barnets rättigheter är eftersatta med problem bland annat med våld mot barn och barnfattigdom. Diskriminering och stigmatisering av personer med funktionsnedsättning är vanligt förekommande och leder till flera begränsningar av deras rättigheter.

Den politiska diskussionen i Georgien är polariserad och det finns en relativt stark opposition. Valet 2016 gick huvudsakligen lugnt och ordnat till, trots enstaka våldsamma incidenter. Valet övervakades av ett stort antal nationella och internationella valövervakare.

Ytterligare åtgärder krävs för att stärka rättsväsendets oberoende och eliminera politisk inblandning i rättsprocesser. Rättsväsendet kritiseras också för bristande förmåga att utreda och lagföra brott som begåtts av polis eller fängelsepersonal. 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.