Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Georgien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Georgien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för de mänskliga rättigheterna i Georgien är på många områden god. Georgisk lagstiftning och praxis överensstämmer i huvudsak med landets internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Brister finns dock när det gäller rättsväsendets oberoende och opartiskhet samt skyddet för minoritetsgrupper, framförallt etniska och religiösa minoriteter och hbtq-personer. Polis och åklagare kritiseras för brister i utredningen av brott mot personer ur dessa grupper. Det förekommer anklagelser om tortyr och polisvåld.

Georgien kontrollerar inte utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien. Begränsad tillgänglighet och information gör det svårt att bedöma läget för de mänskliga rättigheterna i dessa regioner. Rättsosäkerhet och diskriminering av etniska georgier i de två utbrytarregionerna utgör dock kända problem. I Sydossetien märks en tydlig trend mot minskat utrymme för civilsamhället. De administrativa gränslinjerna mellan utbrytarregionerna och regeringskontrollerat område utgör en begränsning i rörelsefriheten för befolkningen på båda sidor.

Parlamentsval genomfördes 2016 och lokalval 2017. Valen gick huvud-sakligen lugnt och korrekt till. Andelen kvinnor i politiken är låg med 15 procent kvinnor i parlamentet och 13 procent i de politiska församlingarna på lokal nivå.

Yttrandefrihet, mötesfrihet, organisationsfrihet och fria och oberoende medier säkerställs i lagstiftningen, inklusive i konstitutionen. Mötesfrihet begränsas dock i praktiken, framför allt för hbtq-rörelsen, när myndigheternas inte i tillräcklig utsträckning garanterar säkerheten i samband med att motdemonstrationer blir våldsamma.

Georgien utmärker sig i regionen genom den stora andel av befolkningen som lever i fattigdom. Barnfamiljer, internflyktingar, vissa minoritetsgrupper samt personer på landsbygden är särskilt utsatta. Det förekommer uppgifter om bristande arbetsmiljö, exploatering av arbetskraft och barnarbete. Lagstiftning saknas kring sexuellt ofredande.

Kvinnors möjligheter att åtnjuta de mänskliga rättigheterna förbättras kontinuerligt men problem kvarstår med våld mot kvinnor, lågt politiskt och ekonomiskt deltagande samt brister i tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Barnets rättigheter uppmärksammas i mindre utsträckning och våld mot barn utgör ett problem med låga rapporteringsnivåer och stort mörkertal. Trots förbättringar är diskriminering av personer med funktionsnedsättning fortfarande omfattande och funktionsnedsättning omgärdas fortsatt av stigma i det georgiska samhället.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.