Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Grekland

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Grekland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Grekland är en parlamentarisk demokrati med ett lagstadgat skydd för mänskliga rättigheter och ett självständigt domstolsväsende. Den långvariga ekonomiska krisen har påverkat levnadsstandarden och effekterna av krisen, i kombination med förekomsten av korruption, har inneburit att åtnjutandet av de mänskliga rättigheterna på olika sätt begränsats. Medborgarnas tillit till politiker och samhällets institutioner är låg.

Statsskulden och flyktingströmmar är faktorer som starkt påverkar Grekland. Krisen har framförallt påverkat redan utsatta grupper negativt och möjligheten att tillvarata sina mänskliga rättigheter varierar från grupp till grupp. En central utmaning är därför att söka inkludera bland annat kvinnor, migranter och minoritetsgrupper i samhället.

Många människor lever under svåra omständigheter med dåliga utsikter till förbättringar, på grund av restriktioner i flyktingläger eller i interneringslokaler, eller på grund av socialt och geografiskt utanförskap på landsbygden och på städernas gator. Detta gäller inte minst barn.

På lagstiftningsområdet har framsteg gjorts vad gäller bland annat hbtq-personers rättigheter, minoriteters rättigheter och pressfrihet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.