Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Guatemala

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Guatemala samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Styrelseskicket i Guatemala är demokratiskt och fri- och rättigheter garanteras av konstitutionen. Dock utgör svaga institutioner och partiorganisationer, diskriminering av urfolk och kvinnor samt svårigheter för civilsamhället att verka, begränsningar för deltagande i det offentliga livet. Försök att stärka institutionerna undergrävs ofta av informella maktgrupper som har stort inflytande inom statsapparaten.

Det guatemalanska samhället präglas av en strukturell ekonomisk och social ojämlikhet som medför brister för inte minst de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Särskilt utsatta är landets urfolk, vilka utgör en majoritet av befolkningen. Urfolken utsätts för systematisk diskriminering, vilket bland annat återspeglas i stora brister i rätten till utbildning och hälsa, inte minst genom höga nivåer av undernäring bland barn, men även låg politisk representation.

Offentliga institutioner är underfinansierade och svaga. Grundläggande samhällstjänster som utbildning och sjukvård når sällan ut till befolkningen på landsbygden. Omfattande korruption och straffrihet bidrar ytterligare till ett lågt medborgerligt förtroende för staten.

Tydliga framsteg har skett i Åklagarmyndighetens förmåga att utreda både historiska krigsbrott och samtida korruption, bland annat genom samarbete med den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG). Samtidig sker godtyckliga frihetsberövanden och det finns brister i utredningar av brott. Särskilt utsatta är försvarare av miljö- och markrättigheter samt journalister. De höga våldsnivåerna tillsammans med den betydande graden av straffrihet visar även på bristande rättssäkerhet.

De höga våldsnivåerna återspeglas även i höga nivåer av våld mot kvinnor och barn och otillräckliga åtgärder från statens sida för att förhindra och lagföra brottsliga handlingar. Barn omhändertas på institutioner under bristfälliga förhållanden, ofta på grunder som hänförs till fattigdom snarare än andra skyddsbehov.

Situationen i landets fängelser är mycket allvarlig med överbelastning, svåra förhållanden och personer som hålls frihetsberövade trots att de avtjänat sitt straff eller häktas under långa perioder utan domstolsförhandlingar. Upplopp har skett vid flera tillfällen med dödsfall till följd.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.