Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Guatemala

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Guatemala samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Styrelseskicket i Guatemala är demokratiskt och fri- och rättigheter garanteras av konstitutionen. Dock gör svaga institutioner och partiorganisationer, låg representation och deltagande av urfolk och kvinnor liksom begränsat utrymme för civilsamhället och hot mot dess företrädare att många medborgares deltagande i det offentliga livet begränsas. Försök att stärka institutionerna undergrävs ofta av informella maktgrupper som har stort inflytande inom statsapparaten.

Det guatemalanska samhället präglas av en strukturell, ekonomisk och social ojämlikhet som medför brister i respekten för både medborgerliga och politiska rättigheter och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Inkomstklyftorna är bland de största i världen. Problemen bottnar i hög grad i strukturell rasism och diskriminering av landets urfolk, mestadels mayafolket, som utgör en majoritet av befolkningen. Särskilt drabbade är kvinnor och barn. Analfabetismen är utbredd liksom mödradödlighet, barnadödlighet och undernäring bland barn.

Förtroendet för rättsystemet är lågt till följd av omfattande korruption, straffrihet och brister i rättsvårdande myndigheter. Mordfrekvensen är mycket hög och straffriheten uppgår till över 90 procent. De höga våldsnivåerna drabbar också kvinnor och barn med få ansträngningar från statens sida för att förhindra och beivra dessa. De höga våldsnivåerna medför även en särskild utsatthet för försvarare av de mänskliga rättigheterna, särskilt journalister och försvarare av miljö- och markrättigheter.

Merparten av den arbetsföra delen av befolkningen arbetar inom den informella sektorn. Internationella arbetsorganisationen, ILO, har uttryckt oro över landets tillämpning av ILO-konventionen om föreningsfrihet på grund av bristande utredningar av mord på och attacker mot fackliga representanter.

Framsteg kan noteras vad gäller ansvarsutkrävande för brott under den interna väpnade konflikten 1960-1996. Den internationella kommissionen mot straffrihet i Guatemala (CICIG) har sedan 2007 bistått landets nationella myndigheter för att söka minska den utbredda straffriheten i landet. Effektiviteten i brottsbekämpningen har ökat och samordningen mellan de rättsvårdande myndigheterna har förbättrats.

Situationen i landets fängelser är mycket allvarlig med överbeläggning, svåra förhållanden, förekomst av upplopp och personer som hålls frihetsberövade eller häktas under långa perioder utan domstolsförhandlingar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.