Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Iran

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Iran samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Läget för de mänskliga rättigheterna i Iran är allvarligt och har inte förbättrats under åren 2015-2016.

Personer som var minderåriga när de begick brott avrättas, offentliga avrättningar genomförs och personer dömda för brott som av FN inte klassificeras som "mest allvarliga brott" avrättas. Yttrande- och pressfriheten respekteras inte. Mötes- och organisationsfriheten kränks. Personer från religiösa och etniska minoriteter förföljs. Kvinnors och barns rättigheter är eftersatta. Kvinnor diskrimineras. Barnäktenskap utgör ett problem. Arbetsmarknaden är kraftigt mansdominerad. Homosexuellt umgänge är kriminaliserat, i vissa fall belagt med dödstraff.

Iran är ett medelinkomstland. Landet rankas 69 av 188 på UNDP:s index över mänsklig utveckling (HDI). Inkomstskillnaderna mellan stad och landsbygd samt rik och fattig är dock stora.

Utbildningssystemet är ur ett regionalt perspektiv välutvecklat men kvinnor och vissa minoriteter diskrimineras. Läskunnigheten är hög och nästan alla iranska barn går i grundskola. Majoriteten av universitetsstudenterna är kvinnor. De flesta iranier täcks idag av en sjukförsäkring och sjukvården håller relativt hög kvalité även om det finns stora regionala skillnader.

Rättsstatens principer respekteras inte i Iran. Iran upprätthåller inte alla de rättigheter som landets konstitution utfäster. Personer sitter frihetsberövade utan rättegång. Försvarare av de mänskliga rättigheterna är särskilt utsatta för förföljelse. Irans revolutionsdomstolar utdömer ofta stränga straff efter summariska rättegångar utan att den åtalade tillåts försvara sig. Kvinnor kan inte arbeta som domare i Iran. Vissa aktörer tillåts verka utanför det juridiska systemet och straffrihet utgör ett problem

Val till presidentämbetet, parlamentet och Expertrådet hålls regelbundet. Kandidaterna måste dock godkännas av det icke-valbara Väktarrådet. Den Högste ledaren Sayed Ali Khamenei är i teknisk mening vald, dock inte i allmänna, öppna och fria val. Hans makt är betydande då han utser flera viktiga chefsposter och viktiga institutioner lyder direkt under honom. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade i regeringen, parlamentet och andra politiska instanser.

Presidentvalet 2013 och parlamentsvalet 2016 genomfördes båda utan anklagelser om valfusk. En majoritet av kandidaterna diskvalificerades dock av Väktarrådet före valet. En parlamentariker diskvalificerades av Väktarrådet sedan att hon valts in.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.