Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Italien

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Italien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Italien är ett demokratiskt samhälle och en rättsstat där de mänskliga rättigheterna överlag respekteras. Den italienska konstitutionen innehåller ett starkt skydd för mänskliga och medborgerliga rättigheter. Det senaste parlamentsvalet i mars 2018 bedöms ha skett i enlighet med de demokratiska principerna.

Trots åtskilliga reformer präglas det italienska rättssystemet av ineffektivitet och juridiska processer kan pågå i flera år. Italien har gjort framsteg vad gäller korruptionsbekämpning genom att vidta flera lagstiftningsåtgärder i preventivt syfte.

Under 2017 infördes tortyrbrottet i den italienska strafflagen men definitionen lever inte upp till internationella standarder. Överbeläggningar i fängelser förekommer.

Skillnaden i sysselsättningsgrad mellan kvinnor och män är stor och ungdomsarbetslösheten är hög. Hälsotillståndet är gott och Italien är ett av länderna i världen med längst medellivslängd. Andelen elever som fullföljer skolgången ligger under EU-genomsnittet.

Kvinnor är underrepresenterade i både det politiska och offentliga livet och förekomsten av könsrelaterat våld är hög. Det finns en laglig rätt till abort men 70 procent av läkare använder sig av den så kallade samvetsklausulen för att vägra utföra ingreppet.

Den italienska lagen tillåter registrerat partnerskap för samkönade par, men de har inte rätt att adoptera.

Romernas situation har särskilt uppmärksammats vad gäller de tvångsförflyttningar och de hatbrott som de utsätts för.

Sedan 2014 har inflödet av migranter varit stort och mer än en halv miljon människor har kommit till Italien. En del vidtagna åtgärder under 2017 har lett till en markant nedgång av antalet ankommande migranter, bland annat ett samarbetsavtal mellan Italien och Libyen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.