Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Italien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Italien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Italien är ett demokratiskt samhälle och en väl fungerande rättsstat där de mänskliga och medborgerliga rättigheterna överlag respekteras. Den italienska konstitutionen innefattar ett starkt skydd för mänskliga och medborgerliga rättigheter och det senaste valet beskrivs som fritt och rättvist. Yttrande-, press- och informationsfrihet är garanterade i den italienska konstitutionen och det finns en rik flora av civilsamhälleorganisationer. Rätten till liv och kroppslig integritet respekteras väl men överbeläggning i fängelser förekommer. Det italienska rättssystemet är tungrott och rättsprocesserna tar genomgående lång tid.

Kvinnor är underrepresenterade i både det politiska och ekonomiska livet, exempelvis är kvinnors deltagande på arbetsmarknaden lågt. Vidare har FN:s kommitté för avskaffandet av diskriminering av kvinnor uttryckt oro över den höga förekomsten av våld mot kvinnor. Det finns en laglig rätt till abort men tillgången är bristande. Europarådets kommitté för sociala rättigheter rapporterade i april 2016 att sju av tio läkare använder sig av den så kallade samvetsklausulen för att vägra utföra aborter.

Stora flykting- och migrantströmmar har kommit till Italien under de senaste åren, cirka 150 000–170 000 människor varje år. Italien har kontinuerligt deltagit i räddningsoperationer på medelhavet. Det stora inflödet av asylsökande och andra migranter har lett till att det italienska mottagningssystemet är hårt ansträngt.

Främlingsfientliga uttryck förekommer. Bland minoritetsgrupper som lever i Italien har romernas situation uppmärksammats särskilt under de senaste åren.

Levnadsstandarden och medellivslängden är hög i Italien. På flera områden existererar dock stora regionala skillnader. I norra Italien är situationen inom områden så som sysselsättningsgrad, utbildningsnivå och kvalitet inom sjukvården väsentligt bättre än i södra Italien.

Under våren 2016 godkände Italiens parlament en lag som tillåter samkönade par att registrera partnerskap.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.