Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Jemen

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Jemen samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Den pågående konflikten i Jemen har försatt en mycket utsatt civilbefolkning i en allt mer katastrofal humanitär situation. Enligt FN är över 18 miljoner människor i behov av humanitärt stöd, och bland dem över tio miljoner i behov av akut stöd. Både den internationella koalitionen som strider för president Hadis regering, regeringstrogna milisgrupper och houthierna och styrkor lojala med dem och den före detta presidenten Ali Abdullah Saleh har gjort sig skyldiga till brott mot den internationella humanitärrätten och de mänskliga rättigheterna.

Över 10 000 människor har dödats och 40 000 har skadats i den pågående konflikten. Vårdsektorn har i princip kollapsat vilket bland annat har lett till ett utbrott av kolera. Över 1 600 skolor har stängt, förstörts eller används för andra ändamål än för undervisning. Över två miljoner barn går inte i skolan. Fler än 2,2 miljoner barn är akut undernärda. Bristen på mat och vatten är omfattande.

Arbetslösheten är omfattande och den jemenitiska ekonomin är mycket ansträngd och har förvärrats genom konflikten. Fattigdomen är mycket utbredd, särskilt i landets norra delar liksom i konfliktdrabbade områden. Det råder stor brist på el, rent vatten och bränsle. Redan före konflikten var Jemen till cirka 90 procent beroende av import av mat och möjligheterna till import har förvärrats markant genom kriget.

Jemen tillämpar dödsstraff men det saknas uppgifter om antalet avrättade. Uppgifter om tortyr och annan omänsklig behandling i häkten och fängelser förekommer.

Yttrandefriheten är kraftigt inskränkt genom bland annat censur av medier och internet samt omfattande förföljelse av journalister från framförallt houthierna.

Kvinnor är strukturellt diskriminerade genom den jemenitiska tolkningen av sharia-lagstiftningen och på grund av könsdiskriminerande traditioner och kulturella sedvänjor. Kvinnlig könsstympning är vanligt förekommande. Könsbaserat våld och tvångsäktenskap har ökat under den rådande konflikten.

Möjligheten att utöva andra religioner än sunniislam har traditionellt sett respekterats. Under nuvarande konflikt har spänningarna mellan sunniter och shiiter ökat.

Den process som inleddes 2011 och som skulle leda till antagandet av en ny konstitution och allmänna val har avbrutits. Houthierna och den förre presidenten Ali Abdullah Saleh har sedan februari 2015 full kontroll över huvudstaden Sanaa och regeringsinstitutionerna, medan den enligt FN legitima regeringen har sin bas i Aden i södra delen av landet och i Riyadh i Saudiarabien.

Human Rights Watch har i sin årsrapport för 2016 konstaterat att minst 58 av koalitionens flyganfall har varit i strid med den internationella humanitärrätten och att minst 800 personer har dött till följd av flyganfall mot skolor, marknader, sjukhus och bostäder. I nämnda årsrapport uppger Human Rights Watch att koalitionen har använt sig av klusterbomber mot befolkade områden vid minst 16 tillfällen.

Enligt Human Rights Watch har houthierna använt sig av landminor sedan konfliktens början. Houthierna har även till synes systematiskt företagit urskiljningslösa raketattacker mot mål i Jemen och på andra sidan den saudiska gränsen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.