Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kanada

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättstatens principer i Kanada samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kanada är en väl fungerande demokrati och rättsstat och såväl skyddet som respekten för de mänskliga rättigheterna är på de allra flesta områden mycket god.

Stora utmaningar kvarstår dock för Kanada när det gäller urfolkens sociala, ekonomiska och politiska rättigheter. Arbetslöshet, missbruk, brottslighet och våld i hemmet är fortsatt vanligare än hos majoritetsbefolkningen och tillgången till bland annat barnomsorg, utbildning, rent vatten och drägligt boende är bristfällig. Ökat demokratiskt inflytande och självbestämmande krävs av organisationer för urfolks rättigheter. Kvinnor i urfolksgrupper har uppmärksammats som särskilt utsatta och FN:s kommitté för avskaffande av diskriminering av kvinnor kritiserade år 2015 den kanadensiska regeringen för att göra för lite för att motverka våld mot kvinnor från urfolk. Kommittén kritiserade även det faktum att barn från urbefolkningen hade sämre tillgång till social- och andra samhällstjänster än andra barn.

Den kanadensiska regeringens ambitioner att få ner de långa väntetiderna i asylsystemet och att begränsa landets förhållandevis generösa immigrationspolitik har också medfört inskränkningar i vissa asylsökandes rättigheter. Asyllagen har kritiserats av bland annat UNHCR för att på flera punkter stå i strid med Flyktingkonventionen. FN:s kommitté mot tortyr har kritiserat Kanada för att ännu inte fullt ut respektera principen om att inte utvisa människor till länder där de riskerar att utsättas för tortyr.

FN:s kommitté för barnets rättigheter har riktat kritik mot Kanada för den nya strafflagstiftningen, som inneburit skärpta straff för ungdomar och har gjort det lättare att döma dem som vuxna.

FN:s särskilda rapportör för rätten till mat kritiserade vid ett uppmärksammat besök i Kanada i maj 2012 den dåliga tillgången till näringsrik mat för de fattiga delarna av befolkningen. Särskilt utsatt var urfolksgrupper.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.