Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kanada

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kanada samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kanada är en väl fungerande demokrati och rättsstat med starka juridiska, sociala och politiska strukturer som upprätthåller respekten för de mänskliga rättigheterna.

Stora utmaningar kvarstår dock för Kanada när det gäller urfolks sociala, ekonomiska och politiska rättigheter. Andelen urfolk uppgår till fyra procent av befolkningen. Arbetslöshet, missbruk, brottslighet och våld i hemmet är fortsatt vanligare än hos majoritetsbefolkningen och tillgången till bland annat barnomsorg, utbildning, rent vatten och boende är bristfällig. Ökat demokratiskt inflytande liksom respekt för sociala och ekonomiska rättigheter krävs av organisationer för urfolks rättigheter.

En kanadensisk sannings- och försoningskommission presenterade 2015 krav på regeringen att tillämpa FN:s deklaration om urfolks rättigheter.

Den kanadensiska liberala regeringen har lyft fram mänskliga rättigheter som en inrikes- och utrikespolitisk prioritering under mandatperioden (2015–2019). Mångfald, pluralism, relation med urfolk, jämställdhet och religionsfrihet nämns särskilt som politiska prioriteringar. Regeringen är könsmässigt jämställd och premiärminister Justin Trudeau betecknar regeringspolitiken som feministisk.

Under 2017 har Kanada antagit den så kallade Magnitsky-lagen som ger möjlighet att anta sanktioner mot utländska medborgare som har varit involverade i korruption eller uppenbara fall av övergrepp på de mänskliga rättigheterna. På grundval av lagen kan Kanada beslagta eller frysa privata tillgångar vilket har skett för 52 privatpersoner från Ryssland, Sudan och Venezuela under hösten 2017.

Kanada fortsätter tillsammans med internationella partners att verka för starkare respekt för de mänskliga rättigheterna på global nivå. Under 2017 antog Kanada en feministisk utvecklingspolitik vilken också har fått betydande anslag i budgeten för genomförande.

Under 2017 utnämnde Kanada en särskild representant för Rohingya-krisen i Myanmar med uppdrag att följa utvecklingen och ge rekommendationer om åtgärder till regeringen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.