Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kenya

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kenya samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kenyas konstitution ger ett långtgående skydd för de mänskliga rättigheterna och har lagt grunden för ökad maktdelning samt politisk och ekonomisk decentralisering. Lagstiftningen och tillämpningen släpar dock efter inom ett antal områden. Tendenser till inskränkningar av yttrandefrihet och medborgerliga rättigheter har märkts under de senaste tre åren med mer restriktiv lagstiftning för media samt våldsamma tillslag mot demonstranter. Inskränkningarna motiveras ofta med det försämrade säkerhetsläget till följd av Kenyas deltagande i kampen mot Al-Shabaab i Somalia, med upprepade terrordåd på kenyanskt territorium som följd. Människorättsförsvarare pekar dock på andra bakomliggande faktorer som de nu nedlagda fallen i Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) mot presidenten och vicepresidenten och den utbredda korruptionen.

Straffrihet är utbredd i det kenyanska samhället. Det finns uppgifter som tyder på att utomrättsliga avrättningar, försvinnanden och olagliga frihetsberövanden ökar i antal, delvis förknippat med antiterroroperationer. Våld från polisen är utbrett. Förhållanden i landets fängelser är dåliga med kraftig överbeläggning, även om vissa förbättringar har skett de senaste åren.

Fattigdomsnivån har varit oförändrad över de senaste tio åren och den ekonomiska ojämlikheten är stor, både inom och mellan regioner. Fattigdomen är mer utbredd på landsbygen än i urbana områden samtidigt som de ekonomiska klyftorna i städerna är stora. Jordbruket är ofta helt beroendet av regn, vilket resulterar i sårbarhet för klimat- och vädervariationer, återkommande hungersnöd och en ökning av antalet människor som lever med kronisk livsmedelsbrist och som är beroende av livsmedelsbistånd.

Vissa framsteg har gjorts på jämställdhetsområdet, främst inom utbildningssektorn och på vissa lagstiftningsområden, bland annat med förbud mot kvinnlig könsstympning och skydd för offer för könbaserat våld. Våld mot kvinnor är dock fortfarande ett stort problem och kvinnors politiska deltagande är lågt. Mödradödligheten är i vissa regioner bland de högsta i världen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.