Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kosovo

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kosovo samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kosovos konstitution och lagstiftning garanterar respekt för mänskliga rättigheter och framsteg har gjorts på vissa områden, exempelvis vad gäller HBTQ-personers rättigheter. Genomförandet av lagstiftning om mänskliga rättigheter brister dock, trots vidtagna åtgärder, och försvåras av bristande resurser och politisk vägledning.

De demokratiska institutionerna fungerar och ett flerpartisystem upprätthålls. Konstitutionen lägger fast principen om maktdelning mellan parlamentet, regeringen och rättsväsendet. I praktiken utövar regeringen stort inflytande över parlamentet och rättsväsendet.

Konstitutionen garanterar rättsväsendets självständighet och oberoende. Samtidigt är domstolarna utsatta för politiska påtryckningar och de juridiska institutionerna lider brist på personal och ekonomiska resurser. Kosovo har höjt andelen utredda rättsfall. Många ärenden drabbas dock av förseningar och störningar, eller slutförs aldrig på grund av misstänkt påverkan av politiker eller andra makthavare i samhället. Rapporter förekommer om att åklagare, domare och advokater drar sig ur ärenden efter hot eller påtryckningar.

Yttrandefrihet och pressfrihet skyddas i konstitutionen och annan lagstiftning. I allmänhet respekterar stat och myndigheter dessa friheter, men det förekommer rapporter om att en del tjänstemän, politiker, företag och radikala religiösa grupper försöker skrämma företrädare för media. Hot och trakasserier mot journalister förekommer. Det civila samhället är väl etablerat, men saknar kapacitet och resurser att agera självständigt och ställa den offentliga makten till svars på ett verkningsfullt sätt.

Kvinnor har samma lagliga rättigheter som män, men traditionellt lägre social status, vilket påverkar hur deras rättigheter i praktiken värderas i rättssystemet. Kvinnor och flickor riskerar att utsättas för fler former av diskriminering på grund av kön, etnicitet och socialt ursprung. Könsstereotypa sociala attityder gentemot kvinnor bidrar till diskriminering.

Situationen har förbättrats på anstalter och häkten. Det finns dock fortfarande brister, bland annat vad gäller fullständiga medicinska rapporter och dokumentation.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.