Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kroatien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kroatien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Kroatien har gjort stora framsteg vad gäller mänskliga rättigheter sedan sin självständighet 1991. Landet har, tack vare noggranna EU-förhandlingar, lagt särskild vikt vid reformer av rättsstaten i enlighet med EU:s regelverk.

Skyddet för de mänskliga rättigheterna i Kroatien är överlag gott med en modern lagstiftning och nödvändigt politiskt stöd. Ett nationellt handlingsprogram om skyddet för de mänskliga rättigheterna tas fram av regeringen var tredje år sedan 2007. Trots befintlig lagstiftning och stark politisk vilja finns vissa områden inom vilka mänskliga rättigheter fortsätter att begränsas.

Långdragna rättsprocesser och brister i rättsväsendets oberoende fortsätter att vara ett problem. Skyddet för landets minoriteter är gott så till vida att nödvändig lagstiftning finns på plats liksom en permanent politisk representation i parlamentet. Däremot har minoritetsgrupper fortfarande svårare att få anställning inom statlig förvaltning och de serbiska flyktingar som återvänt till Kroatien upplever fortfarande problem med samhällsservice i sina bostadsområden och diskriminering på arbetsmarknaden. Den romska minoritetsgruppen dras med ett strukturellt utanförskap i både arbetslivet och utbildningsväsendet.

Mediesituationen har försämrats i Kroatien på senare år. Politisk inblandning i public service och statliga myndigheter kopplade till mediefrågor har kritiserats av Europarådet och OSSE:s medierepresentant (RFoM). Hot och våld mot journalister har också ökat de senaste åren vilket har uppmärksammats av det Kroatiska journalistförbundet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.