Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Kroatien

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kroatien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Sedan självständigheten 1991 och krigsslutet 1995 har Kroatien gjort stora framsteg ifråga om mänskliga rättigheter. Förhandlingarna om EU-medlemskap inför inträdet 2013 innebar också förbättringar, framförallt avseende reformer på rättsstatsområdet.

Det formella skyddet för de mänskliga rättigheterna i Kroatien är överlag gott med en modern lagstiftning och adekvat politiskt stöd. Brister finns dock i genomförandet och i upprätthållandet av lagarna.

Inom rättsväsendet är långdragna processer och frågetecken kring rättsväsendets oberoende de mest centrala problemen. Skyddet för minoriteter är relativt gott, med parlamentarisk representation och adekvat lagstiftning. Däremot är arbetslösheten högre i dessa grupper, med underrepresentation särskilt inom statlig förvaltning. Serbiska flyktingar som återvänt till Kroatien upplever fortfarande större problem att erhålla samhällstjänster såsom elektricitet och vatten än andra medborgare. Den romska gruppen lider av ett strukturellt utanförskap.

Mediesituationen har försämrats i Kroatien. Regeringen kritiseras av Freedom House och Reportrar utan gränser för otillbörlig styrning av public service. Ekonomiska svårigheter i mediebranschen gör oberoendet svårt att upprätthålla. Därtill utsätts många journalister, i synnerhet de som tar upp korruption eller krigsförbrytelser, för hot eller våld.

Jämställdhet och hbtq-personers rättigheter är inte självklara i alla sammanhang. Även om det finns skyddande lagstiftning är tillgången till sexuella och reproduktiva rättigheter (i synnerhet abort) dels begränsad i praktiken, dels ifrågasatt på politisk nivå och kan komma att kringskäras ytterligare. Hbtq-personer vittnar om svårigheter, och äktenskap kan enligt konstitutionen endast ingås av heterosexuella.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.