Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Lettland

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Lettland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för de mänskliga rättigheterna i Lettland är överlag god och det sker en kontinuerlig förbättring. Landet är en väl fungerande demokrati med fria val och ett pluralistiskt partisystem. Det politiska systemet präglas av förändring och partierna är i huvudsak uppdelade längs en etnisk och språklig skiljelinje.

Korruption är ett samhällsproblem men ansträngningar görs för att stävja den. Band mellan politiker och näringsliv uppges ibland påverka politiska beslut om resursfördelning, upphandlingar och utformning av lagar. En fortsatt utmaning är det låga förtroendet i den lettiska befolkningen för de politiska institutionerna.

De ekonomiska klyftorna är stora och en betydande del av befolkningen riskerar att hamna i fattigdom. Pensionärer, personer med funktionsnedsättningar samt landsbygdsbefolkningen är särskilt utsatta.

Lettland har en förhållandevis god jämställdhet i fråga om kvinnors sysselsättning. Socialt präglas samhället dock fortfarande av en könsstereotyp kvinnosyn. Våld i hemmet är ett problem, liksom trafficking och prostitution. Lettland har undertecknat men inte ratificerat Istanbulkonventionen.

Den stora ryskspråkiga minoriteten deltar i något lägre utsträckning i landets politiska liv än de lettiskspråkiga. Lettland har en relativt stor grupp icke-medborgare (11,1 procent) sedan Sovjetunionens upplösning, med huvudsakligen etniskt rysk bakgrund, som saknar rösträtt. Sedan 1990-talet finns en naturaliseringsprocess, uppdaterad 2013, som möjliggör medborgarskap. Landet har en förhållandevis strikt språklag.  

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.