Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Libanon

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Libanon samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Rättstatens principer är på flera sätt satta på undantag i Libanon, vilket resulterar i ett lågt förtroende för rättssamhället till förmån för andra, ickestatliga strukturer och lojaliteter. Rättstaten undermineras inte minst av den utbredda korruptionen.

Libanons demokrati bygger på en maktdelning mellan olika konfessionella grupper, vilken både bidragit till stabilitet efter inbördeskriget 1975-90, men också till en oförmåga att hantera de utmaningar landet ställs inför. Den parlamentariska demokratin är tillsvidare kraftigt underminerad, då parlamentet självsvåldigt förlängt sitt mandat. Det är osäkert när nästa parlamentsval kan genomföras, då politikerna bestämt sig för att först anta en ny vallag. Kvinnor är kraftigt underrepresenterade i politiken. Libanon har ett livaktigt civilsamhälle med möjligheter att verka, även om en del trakasserier förekommer från myndigheternas sida, särskilt mot organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter. Libanon har en stark tradition av yttrandefrihet, samtidigt som den delvis motarbetas genom åtal för förtal och ärekränkning.

FN:s tortyrkommitté (CAT) har konstaterat att tortyr används rutinmässigt av libanesiska myndigheter. Civila döms ibland i militärdomstol, i strid med internationella normer. Landets fängelser är överfulla, delvis på grund av mycket långa häktningstider, och förhållandena är mycket svåra för de intagna. Armén och säkerhetstjänsterna gör sig skyldiga till godtyckliga frihetsberövanden, inte minst mot gentemot utsatta grupper såsom flyktingar, utländska gästarbetare och hbtq-personer.

Kvinnors och barns rättigheter är eftersatta på ett flertal områden. Det är inte ovanligt att kvinnor och barn faller offer för sexuellt våld utan att rättssamhället kan skydda dem eller ens straffa förövarna, som ofta går fria. En libanesisk kvinna kan inte ge sina barn libanesiskt medborgarskap; det kan bara libanesiska män.

De palestinska flyktingarna diskrimineras på ett flertal sätt och lever under allt svårare omständigheter. De är utestängda från stora delar av den formella arbetsmarknaden och kan inte äga eller ärva egendom.

Situationen i Libanon präglas i allra högsta grad av återverkningarna av Syrienkrisen. Enligt UNHCR har strax över en miljon syriska flyktingar registrerats i Libanon, men det finns även flera hundratusen oregistrerade flyktingar i landet. De lever under mycket svåra förhållanden, samtidigt som flyktingkrisen inneburit stora svårigheter för de fattigare libaneserna. De mänskliga rättigheterna kommer ofta på skam, i allt från rätten till utbildning till rätten till liv, kroppslig integritet och förbud mot tortyr. Överlag har regeringen respekterat principen om non-refoulement av flyktingar, men man avvisar samtidigt flyktingar som vill ta sig in i landet och söka asyl.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.