Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Liberia

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Liberia samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Liberia är fortfarande djupt påverkat av de brutala inbördeskrigen mellan 1989 och 2003 liksom av ebolautbrottet 2014 som påverkat infrastruktur, institutionsutveckling, utbildning, sjukvård och utbildning. Betydande brister förekommer i fråga om respekten för mänskliga rättigheter. Åtgärder vidtags dock för att förbättra situationen av de mänskliga rättigheterna, rättsstatens principer och demokratin.

Många krigsförbrytare har ännu inte straffats och flera innehar inflytelserika politiska positioner.

Kvinnors och hbtq-personers rättigheter, skadliga traditionella sedvänjor, frihetsberövande utan rättegång, bristfälligt rättsväsende, utbredd fattigdom och bristande rätt till hälsovård och skolgång är bland de största utmaningarna i Liberia. På samtliga områden försvåras arbetet av korruption och straffrihet som genomsyrar stora delar av samhället.

Sexuellt och könsbaserat våld är vanligt förekommande i Liberia. Antalet våldtäkter inklusive gruppvåldtäkter är alarmerande högt. Ofta drabbas minderåriga flickor och mycket få fall leder till fällande domar enligt FN-studien "Addressering Impunity for Rape in Libiera" 2016. Uppföljning i form av vård är bristfällig, i synnerhet på landsbygden. Ansatser har gjorts, tillsammans med det internationella samfundet, för att minska det sexuella och könsbaserade våldet bland annat genom speciella center där kvinnor kan få stöd och genom bildandet av speciella polisstyrkor.

Kvinnlig könsstympning utförs i de flesta regioner och frågans kulturella och politiska känslighet gör att insatser försummas av politiker, i synnerhet i perioder av annalkande val.

Straffriheten för traditionella ledare och inflytelserika män är hög då varken polisen eller domstolar i tillräcklig grad lagför de brott som begås.

Polisen har inte resurser att utföra sitt arbete på ett värdigt sätt. Poliser gör sig ofta skyldiga till övervåld, utpressning och godtyckliga frihetsberövanden. Antalet fängslade utan rättegång är mycket högt och drabbar ofta fattiga. Detta beror bland annat på korruption, otillräcklig logistik samt bristande bemanning och närvaro vid rättegångar. Förhållandena i fängelserna har förbättrats något, men är fortfarande gravt undermåliga.

Skolgången är enligt lag kostnadsfri och obligatorisk upp till nionde klass. Det förekommer att avgifter och bidrag avkrävs föräldrarna, vilket medför att antalet barn inskrivna i skolan är lågt, i synnerhet för flickor.

Hälsovården är undermålig och många på landsbygden saknar tillgång till grundläggande vård. Barn- och mödradödlighet är hög mycket på grund av brist på kvalificerad mödravård. Flera sjukdomar som får dödlig utgång härstammar från bristande sanitet och skulle kunna förebyggas med relativt små medel. Ebolautbrottet ledde till att andra sjukdomar försummades.

Att vara homosexuell är i sig inte olagligt i Liberia, men däremot att praktisera samkönat sex. Homosexualitet är inte allmänt accepterat i samhället och hbtq-personer stigmatiseras.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.