Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Litauen

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Litauen samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Litauen är ett demokratiskt samhälle med en fungerande rättstat i vilket grundläggande fri- och rättigheter upprätthålls. Korruption är ett samhällsproblem men ansträngningar görs för att stävja den. Yttrande- och pressfriheten respekteras men sedan Ukrainakrisen har litauiska myndigheter tillfälligt stängt ner TV-kanaler för att bemöta desinformation. Det finns brister inom kriminalvården och uppgifter om att häktningsförfarandet används i alltför stor utsträckning.

I Litauen är de ekonomiska klyftorna stora och en femtedel av befolkningen riskerar att hamna i fattigdom. Äldre människor över pensionsåldern, personer med funktionsnedsättning och landsbygdsbefolkningen är särskilt utsatta. Diskriminering på grund av kön eller sexuell läggning är förbjuden, men djupt rotade patriarkala attityder och konservativa intressegrupper har bidragit till en tendens att värna traditionella familjebildningar i lagstiftningen. Kvinnors deltagande och representation i det politiska livet är begränsad. Kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är låg. HBTQ-personer möter särskild diskriminering.

De största minoritetsgrupperna är de polska och ryska. En politisk diskussion pågår om villkoren för att använda minoritetsspråk i skolorna, på tvåspråkiga vägskyltar, och icke-litauiska bokstäver i offentliga dokument. Litauen har fått kritik av FN för att parlamentet ännu inte antagit en lag som specifikt skyddar minoriteter, särskilt med avseende på språkliga rättigheter. Romerna utgör en särskilt utsatt grupp och omfattande integrationsprogram för att förbättra deras situation har givit begränsade resultat.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.