Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Makedonien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Makedonien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Situationen i Makedonien vad avser respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är bekymmersam. Detta trots ett på papperet i huvudsak tillfredsställande rättsligt ramverk. Stor avvikelse råder mellan befintlig lagstiftning och praktiskt genomförande av densamma. Framsteg som skett är ojämnt fördelade och sker i långsam takt. En pågående akut politisk kris, utlöst av en avlyssningsskandal tidigt under 2015, försvårar för nödvändiga reformer till skydd för mänskliga rättigheter i Makedonien. Förutsättningarna för att förbättra läget för de mänskliga rättigheterna stärktes sommaren 2016 då ledarna för de största partierna enades om flera viktiga grundförutsättningar för att kunna hålla nyval och lösa den politiska krisen. Ett förtida parlamentsval hölls den 11 december 2016, men det jämna resultatet innebar svårigheter att bilda en ny regering.

Regeringens stora inflytande över statsapparaten innebär allvarliga svårigheter för offentlig sektor och rättsväsende att agera oberoende och självständigt och medför allvarliga hinder för medborgare att tillvarata sina rättigheter. Korruption är ett genomgripande problem. Civilsamhället är förhållandevis svagt, men tillåts verka. Rätten att delta i fredliga demonstrationer respekteras i allmänhet. Landets mediesituation har förvärrats under senare år.

Stora utmaningar kvarstår vad gäller respekten för minoritetgruppers ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, den romska minoriteten är särskilt utsatt. På senare år har den etniska segregationen mellan den slavisktalande och albansktalande befolkningen blivit allt mer påtaglig.

Konstitutionen förbjuder diskriminering, men saknar skrivningar som ger skydd för HBTQ-personer.

Vissa framsteg kan noteras inom hälsoområdet, bland annat vad gäller vaccin för barn och arbetet mot allvarliga och smittsamma sjukdomar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.