Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nordmakedonien

Publicerad · Uppdaterad

Landet heter sedan den 12 februari 2019 Nordmakedonien. Rapporten upprättades innan detta datum varför landet nedan omnämns som Makedonien.

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Makedonien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Makedonien är en parlamentarisk demokrati med regelbundna val. Respekten för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer är svag inom vissa områden, särskilt avseende rättsväsendets oberoende. Trots ett i huvudsak tillfredsställande rättsligt ramverk avviker ofta det praktiska genomförandet från befintlig lagstiftning. Avsaknad av konstruktiv dialog mellan regering och opposition samt presidentens, vars funktion främst är ceremoniell, inblandning i politiska frågor illustrerar bristerna i demokratins funktionssätt.

Situationen för de mänskliga rättigheterna blev gradvis mer allvarlig under det förra regeringspartiet VMRO-DPMNE:s styre perioden 2006–2016. Sedan en ny reformorienterad regering tillträdde sommaren 2017 har betydande förbättringar noterats. Detta illustreras exempelvis av ett friare pressklimat och en förbättrad dialog med civilsamhället. Reformer avseende hbtq-personers rättigheter och på jämställdhetsområdet har presenterats. En oberoende specialåklagare spelar en viktig roll i att utreda eventuella brott begångna mellan 2008 och 2015, vilka avslöjades i samband med en massavlyssningsskandal.

Den verkställande maktens stora inflytande över statsapparaten innebär svårigheter för offentlig sektor och rättsväsende att agera oberoende och självständigt. Detta medför hinder för medborgare att tillvarata sina rättigheter. Frånvaro av effektiv myndighetsutövning, otillräcklig tillgång till sociala tjänster samt korruption försämrar skyddet av mänskliga rättigheter för stora delar av befolkningen. Civilsamhället är förhållandevis svagt, men verkar huvudsakligen fritt och rätten att delta i fredliga demonstrationer respekteras i allmänhet. Staten brister i vissa fall vad gäller att ingripa vid hot och våld mot granskande journalister och aktivister som engagerar sig för hbtq-personers rättigheter.

Konstitutionen förbjuder diskriminering, men stora utmaningar kvarstår vad gäller respekten för minoritetsgruppers rättigheter. Den romska minoriteten är särskilt utsatt. Även kvinnor och hbtq-personer utsätts för diskriminering. Den etniska segregationen mellan den slavisktalande och albansktalande befolkningen är påtaglig.

De viktiga steg som under 2017–2018 tagits för att nå en lösning på den så kallade ”namnfrågan” med Grekland innebär förbättrade förutsättningar för Makedonien att få inleda förhandlingar om EU-medlemskap. Den genomlysning av förhållandena som EU-förhandlingar skulle innebära väntas bli ett mycket viktigt verktyg för att kunna genomföra viktiga reformer med bäring på läget för de mänskliga rättigheterna.  

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.