Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Mexiko

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Mexiko samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Mexiko är en demokrati med ett i stor utsträckning gott institutionellt och rättsligt ramverk till skydd för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt står Mexiko inför stora utmaningar. Internationella rapportörer har konstaterat att det sker allvarliga övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Nästan samtliga internationella konventioner på området har ratificerats. Den nationella lagstiftningen är tillfredsställande, särskilt på federal nivå.

En reform av rättsväsendet har genomförts i hela landet. Ny lagstiftning har antagits för att motverka ofrivilliga försvinnanden, användandet av tortyr, korruption, våld mot kvinnor, liksom för att stärka skyddet för såväl barn och ungdomar, människorättsförsvarare och journalister. Det civila samhället har spelat en viktig roll i att driva på dessa framsteg.

Mexiko har i ökad utsträckning öppnat sig för internationell översyn. Ett stort antal olika internationella rapportörer och organ har under de senaste åren kunnat besöka landet i syfte att granska situationen för de mänskliga rättigheterna och lämna rekommendationer.

Bristerna i landet kan delvis härledas till en omfattande organiserad brottslighet, delstaternas långtgående självstyre, en omfattande korruption och nästan total straffrihet. För ett land som inte befinner sig i konflikt är våldsnivåerna mycket höga. Antagandet av lagen för intern säkerhet, som syftar till att reglera de polisiära sysslor som militären de facto redan utför, har lett till skarp kritik från såväl FN som nationella aktörer.

De allvarligaste övergreppen är enligt FN den utbredda användningen av tortyr, utomrättsliga avrättningar och de många ofrivilliga försvinnandena. Fallet med de 43 försvunna studenterna från Ayotzinapa förblir ouppklarat, trots stor internationell uppmärksamhet.

Riskerna att utsättas för övergrepp varierar såväl mellan olika regioner som mellan olika samhällsklasser. Mexiko är ett av de farligaste länderna i världen att verka i som journalist. Personer som lever i fattigdom, urfolk, kvinnor och den stora mängd migranter som passerar Mexiko på väg till USA är särskilt utsatta. Kriminella grupperingar står bakom en stor del av våldet. Ombudsmannen för mänskliga rättigheter har emellertid konstaterat flera fall där kränkningar utförts av polis och militär.

Mexiko tampas med omfattande strukturella utmaningar vad gäller ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Samtidigt som Mexiko är världens femtonde största ekonomi, är fattigdomen utbredd och de socioekonomiska klyftorna enorma. Detta avspeglas i skillnader i tillgång till såväl utbildning som hälsovård och sysselsättning, liksom i möjligheterna att ta del av politiska och medborgerliga rättigheter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.