Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Mexiko

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Mexiko samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Mexiko är i internationella fora ledande i att driva fram normer som syftar till att stärka respekten för mänskliga rättigheter och har ratificierat nästan samtliga internationella konventioner på området. Den nationella lagstiftningen, särskilt på federal nivå, är tillfredsställande.

En reform av rättsväsendet har genomförts i hela landet. Ny lagstiftning har antagits för att motverka korruption, stävja våld mot kvinnor, liksom för att stärka skyddet för såväl barn och ungdomar som brottsoffer, människorättsförsvarare och journalister. Det civila samhället har spelat en viktig roll i att driva på dessa framsteg.

Mexiko har i ökad utsträckning öppnat sig för internationell översyn. Tio olika rapportörer och organ har de senaste två åren kunnat besöka landet i syfte att granska situationen för de mänskliga rättigheterna och lämna rekommendationer.

Samtidigt står Mexiko inför stora utmaningar. Internationella rapportörer har konstaterat att det, trots ett välutvecklat institutionellt och legislativt ramverk i landet, sker allvarliga övergrepp mot de mänskliga rättigheterna i Mexiko. Den bristande implementeringen kan ses mot bakgrund av en omfattande närvaro av organiserad brottslighet, delstaternas långtgående självstyre, en omfattande korruption och nästan total straffrihet. För ett land som inte befinner sig i konflikt är våldsnivåerna mycket höga.

De allvarligaste övergreppen är enligt FN den utbredda användningen av tortyr, extradjudiciella avrättningar och de många ofrivilliga försvinnandena. Fallet med de 43 försvunna studenterna från Ayotzinapa har trots massiv internationell uppmärksamhet inte kunnat klaras upp.

Riskerna att utsättas för övergrepp varierar såväl mellan olika regioner som mellan olika samhällsklasser. Mexiko är ett av de farligaste länderna i världen att verka i som journalist. Fattiga, urfolk, kvinnor och den stora mängd migranter som passerar Mexiko på väg till USA är särskilt utsatta. Kriminella grupperingar står bakom en stor del av våldet men ombudsmannen för mänskliga rättigheter har konstaterat flera fall där övergreppen utförts av polis och militär.

Mexiko tampas med omfattande strukturella utmaningar vad gäller ekonomiska, kulturella och sociala rättigheter. Samtidigt som Mexiko är ett rikt OECD- och G20-land, samt världens femtonde största ekonomi, är fattigdomen utbredd och de socioekonomiska klyftorna enorma. Detta avspeglas i skillnader i tillgång till såväl utbildning som hälsovård och sysselsättning, liksom i möjligheterna att få ta del av politiska och medborgerliga rättigheter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.