Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moçambique

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Moçambique, samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Flerpartidemokrati, yttrandefrihet och tillgång till rättvisa garanteras i landets konstitution. Kopplingarna mellan regeringspartiet Frelimo och statsapparaten är nära och tillsammans med det centraliserade styrelseskicket innebär detta att myndigheter och institutioner, däribland inom rättssektorn, i praktiken har svårt att agera självständigt och utkräva ansvar. Det krympande utrymmet för media och civilsamhälle utgör en oroande utveckling. Under det gångna året har flera ouppklarade mord och attacker genomförts på oppositionspolitiker samt akademiker och journalister som engagerat sig i samhällsdebatten.

Moçambique återfinns fortsatt bland de länder som ligger längst ned i UNDP:s index för mänsklig utveckling. Utbildningsnivån är låg och endast hälften av den vuxna befolkningen kan läsa och skriva. Mödra- och barnadödligheten är hög, inte minst till följd av utbredd undernäring. Moçambique är bland de tio länder i världen med högst andel barnäktenskap. Närmare hälften av alla flickor gifter sig innan de fyllt 18 år.

En ny strafflagstiftning infördes 2014 och innebar ett steg framåt i moderniseringen av lagstiftningen, bland annat legaliserades abort.

Sedan 2012 pågår en lågintensiv militär konflikt mellan regeringen och landets största oppositionsparti Renamo. Detta har spätt på den politiska polariseringen i landet. Konflikten har också orsakat flyktingströmmar, såväl ut ur landet som internt, när lokalbefolkningen flytt undan oroligheter och övergrepp, däribland utomrättsliga avrättningar, i de drabbade områdena.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.