Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moldavien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Moldavien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

I stort sett är de rättsliga förutsättningarna i Moldavien för att tillgodose medborgarnas mänskliga rättigheter tillfredsställande men med vissa tillkortakommanden. Som exempel kan nämnas brister i rättsliga befogenheter för statliga institutioner ansvariga för mänskliga rättigheter att vidta sanktionsåtgärder, avsaknad av vissa brottskategorier i strafflagstiftningen samt otillfredsställande straffsatser.

Bristande efterlevnad av lagar, utbredd och systematisk korruption samt informella maktstrukturer och icke-transparenta beslutsförfaranden i demokratiskt valda och statliga institutioner är de främsta problemen vad gäller respekten för mänskliga rättigheter.

Under det senaste året har civilsamhällets utrymme att agera krympt och oberoende media satts under större press.

Olika former av diskriminering förekommer. Särskilt utsatta grupper är minoriteter, äldre, hbtq-personer, människor med funktionsnedsättningar och intagna på institutioner.

Moldavien saknar en gällande strategi för mänskliga rättigheter. Frågor rörande mänskliga rättigheter hanteras primärt av justitieministeriet, de två ombudspersonerna och Jämlikhetsrådet (CPPEDAE) med begränsade befogenheter och resurser.

Regionen Transnistrien ligger sedan en väpnad konflikt 1992 utanför den moldaviska statens kontroll. Regionen har utropat sig självständig och har en de facto "statsadministration" med stöd från Moskva, men är inte internationellt erkänd. Även om moldavisk lagstiftning, inklusive arbetet med mänskliga rättigheter, formellt innefattar den transnistriska regionen har den moldaviska staten ingen möjlighet att agera i regionen. Brott mot de mänskliga rättigheterna i den transnistriska regionen förekommer.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.