Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Moldavien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Moldavien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Det juridiska ramverket i Moldavien för att tillgodose de mänskliga rättigheterna är till stor del tillfredsställande. Trots det sker övergrepp och kränkningar på grund av bristande efterlevnad av lagar, utbredd och systematisk korruption, informella maktstrukturer samt icke-transparenta beslutsförfaranden i demokratiskt valda och statliga institutioner. Särskilt allvarliga övergrepp och kränkningar följer av statens otillräcklighet att tillhandahålla adekvata tjänster, okunskap om mänskliga rättigheter i rättsstatens institutioner samt en ovilja att vidta tillräckliga åtgärder i hanteringen av brottsoffer av alla kategorier.

Oftast är det ekonomiska och sociala rättigheterna som kränks, men det förekommer också allvarliga fall av övergrepp och tortyr i statliga institutioner. Under det senaste året har civilsamhällets utrymme att agera krympt och oberoende media satts under större press. Olika former av diskriminering förekommer. Kvinnor, minoriteter, äldre, hbtq-personer, personer med funktionsnedsättning och intagna på institutioner hör till de grupper som är mest utsatta för kränkningar och diskriminering.

I november 2017 godkände regeringen en ny nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter (2018–2022). För närvarande hanteras mänskliga rättigheter primärt av justitieministeriet, de två ombudspersonerna och Jämlikhetsrådet. Samtliga har dock begränsade befogenheter och resurser vilket påverkar deras effektivitet och förmåga att agera.

Diskrimineringslagstiftning från 2012 etablerade Jämlikhetsrådet samt förbjuder diskriminering på arbetsmarknaden, inom utbildning och samhällstjänster. Rådet saknar möjlighet att sanktionera men kan komma med beslut och rekommendationer. Ersättning får sökas i domstol.

Regionen Transnistrien ligger sedan en väpnad konflikt 1992 utanför den moldaviska statens kontroll. Moldavisk lagstiftning omfattar formellt Transnistrien men regionen har utropat sig självständig och har en de facto "statsadministration", som inte är internationellt erkänd. Enligt rapporter från enskilda organisationer förekommer övergrepp och kränkningar av de mänskliga rättigheterna i regionen, men då kontakter med regionen är begränsade är dessa svåra att värdera och följa upp.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.