Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nederländerna

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Nederländerna samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Nederländerna fäster av tradition stor vikt vid frågor om mänskliga rättigheter och är bland annat värdland för ett flertal internationella institutioner som verkar för mänskliga rättigheter. Landet är en modern demokrati med hög levnadsstandard, där respekten för mänskliga rättigheter generellt är god.

Kvinnor har samma rättigheter som män enligt lag, men har ofta lägre befattningar, lägre löner och är arbetslösa i större utsträckning än män. En decentraliseringsreform av vård och omsorg har inneburit att framförallt kvinnor valt att stanna hemma för att ta hand om närstående. Våld i hemmet och våld mot barn förekommer.

Under 2015 har flera fall av diskriminering uppmärksammats och rapporterats. Ofta handlar det om diskriminering gentemot migranter, kvinnor, religiösa minoriteter eller HBTQ-personer. Diskussionen om diskriminering ställs ibland emot frågan om religionsfrihet och yttrandefrihet. Under 2014 åtalades parlamentsledamoten och partiledaren Geert Wilders för hets mot folkgrupp för sina yttranden om marockaner. Rättegången inleddes i november 2016.

Kampen mot terrorism har dominerat den nederländska dagordningen de senaste åren. Införda och föreslagna åtgärder har kritiserats ur rättssäkerhetssynpunkt, bland annat för att inskränka den personliga friheten och för att återgärderna inte står i proportion till påstådda brott.

Flyktingars rättigheter respekteras i stor utsträckning i Nederländerna. Nederländerna har dock från flera håll fått kritik för sin asylprocess och hanteringar av asylsökande från bland annat Europeiska kommittén för sociala rättigheter och FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.