Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nederländerna

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Nederländerna samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Nederländerna fäster av tradition stor vikt vid frågor om mänskliga rättigheter och är värdland för en mängd internationella institutioner som verkar för mänskliga rättigheter. Landet är en modern demokrati med hög levnadsstandard, där respekten för mänskliga rättigheter är god.

Kvinnor har enligt lagstiftningen samma rättigheter som män, men har ofta lägre befattningar, lägre löner och är arbetslösa i större utsträckning än män. Landet har den högsta andelen deltidsarbetande i världen och framförallt kvinnor arbetar deltid och stannar hemma för att ta hand om barn eller andra närstående. Våld i hemmet och våld mot barn förekommer, liksom (legal och) illegal prostitution samt människohandel.

Nederländerna betraktas generellt som ett progressivt och säkert land vad gäller hbtq-personers rättigheter, och var första land i världen att tillåta samkönade äktenskap. Unicef rankade Nederländerna högst bland världens rikaste länder i ett index för barns välmående.

Under 2017 har flera fall av diskriminering uppmärksammats och rapporterats. Ofta handlar det om diskriminering gentemot migranter, kvinnor, religiösa minoriteter eller hbtq-personer. Diskussionen om balansen mellan diskriminering och religionsfrihet liksom yttrandefrihet och blasfemi aktualiseras med jämna mellanrum.

Liksom i flera andra länder har kampen mot terrorism haft en framträdande plats på den nederländska dagordningen de senaste åren. Införda och föreslagna åtgärder har kritiserats ur rättssäkerhetssynpunkt, bland annat för att inskränka den personliga friheten och att inte stå i proportion till det påstådda brottet.

Flyktingars rättigheter respekteras i stor utsträckning i Nederländerna. Nederländerna har dock från flera håll fått kritik för sin asylprocess, särskilt gällande mottagningssystemet som enligt bland annat FN:s råd för mänskliga rättigheter inte följer internationella riktlinjer.  

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.