Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Nigeria

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Nigeria samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

När president Buhari 2015 tillträdde posten som Nigerias president var såväl ambitioner som förväntningar höga. Maktskiftet gick lugnt. Vallöftena om kampen mot korruption, terrorism och ekonomisk diversifiering lovade gott inom olika områden. Positiva steg har tagits, bland annat vad gäller korruption, men fortfarande finns problem med att genomföra åtgärder och politik till skydd för dessa rättigheter. Med hänvisning till nationell säkerhet begås många brott mot de mänskliga rättigheterna av säkerhetstyrkor, polis och militär. Detta har stegrats i kampen mot Boko Haram. Tortyr och utomrättsliga avrättningar förekommer. Dödsstraffet tillämpas men verkställs sällan. Den stora mängden internflyktingar i den nordöstra delen av landet innebär att miljoner människor har svårt att åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Trots att Nigeria är ett medelinkomstland ligger de sociala indikatorerna på en nivå som motsvarar ett låginkomstland. Politiken har inte lyckats realisera den potential som finns att fördela resurserna för att uppnå ett bättre liv för det stora flertalet medborgare. Samhällets resurser är dåligt utnyttjade, till exempel är kvinnor diskriminerade i samhället. Ett uppmärksammat lagförslag om att stärka kvinnors rättigheter har hittills inte kunna passera parlamentet.

Den fortfarande utbredda korruptionen förhindrar också att resurserna används på ett sätt som gynnar folkflertalet. Detta gör det svårare att förverkliga de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Landets federala system med 36 delstater innebär att lagar som stiftas, till exempel till skydd för mänskliga rättigheter, måste tas i de olika delstatliga parlamenten. Det innebär att det förekommer skillnader i möjligheten att åtnjuta de mänskliga rättigheterna i olika delar av landet. I de tolv norra staterna tillämpas sharialagstiftning med straff som stening och amputation. Dessa verkställs dock sällan.

Civilsamhällesorganisationer kan arbeta relativt öppet och utan begränsningar, med undantag för hbtq-frågor. Det finns en aktiv och varierad media som överlag kan uttrycka kritik mot regeringen, med vissa undantag. Lagar om uppvigling, förtal och spridande av falska nyheter leder till självcensur inom dessa områden. Hbtq-personer diskrimineras och hbtq är ett i stort sett tabu-belagt ämne i den offentliga debatten. Kritik av regeringens förmåga i kampen mot terrorism och korruption är också ämnen där regeringen är känslig.

Resurserna är otillräckliga och ojämnt fördelade, vilket påverkar rätten till hälsa och till utbildning. I de norra fattigare staterna är resurserna mindre än i södra Nigeria. Konflikten med Boko Haram i nordöstra Nigeria innebär en situation med nära två miljoner internflyktingar och stora problem att tillgodose människors grundläggande behov och mänskliga rättigheter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.