Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Norge

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Norge samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Norge är en parlamentarisk demokrati med en lång tradition av respekt för de mänskliga rättigheterna, som är garanterade både i konstitutionen och i lagstiftning. UNDP rankade Norge högst av alla världens länder i sitt index för mänsklig utveckling 2015, och enligt Transparency International är Norge ett av de minst korrumperade länderna.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen, Stortinget och den offentliga förvaltningen. År 2014 stärktes de mänskliga rättigheterna genom ett nytt kapitel i grundlagen, och 2015 inrättades en nationell institution för mänskliga rättigheter, Nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Även andra aktörer, så som det civila samhället och media, spelar en betydelsefull roll i att skydda och främja de mänskliga rättigheterna i Norge.

Yttrandefriheten har en mycket stark ställning i Norge. Vissa hatiska uttalanden är dock förbjudna, men strafftröskeln är hög för att inte komma i konflikt med yttrandefriheten. De senaste åren har förbudet visavi grundlagsskyddet för yttrandefriheten, särskilt i förhållande till rasistiska handlingar och/eller uttalanden mot personer med en etnicitet annan än norsk, varit mycket omdebatterat.

Det norska samhället möter en del utmaningar på jämställdhetsområdet som det svenska: ojämn könsfördelning på utbildningar och i arbetslivet, utbrett ofrivilligt deltidsarbete och löneskillnader mellan kvinnor och män. Trots detta står sig Norge väl i internationella jämförelser. År 2016 rankade World Economic Forum Norge som världens tredje mest jämställda land och i en rankning av UNDP 2015 lyfts den höga nivån av jämställdhet mellan kvinnor och män fram som en viktig framgångsfaktor. Under hösten 2015 lade regeringen fram skrivelsen Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn till Stortinget. Genom riktade insatser mot jämställdhetsutmaningar inom fem områden; uppväxt och utbildning, arbetsliv, skydd mot våld och sexuella övergrepp, näringsliv samt hälsa, vill regeringen avlägsna hinder som begränsar kvinnors och mäns valfrihet.

Under en tid har Barnevernet fått ta emot både nationell och internationell kritik på grund av tvångsomhändertagande av barn, inklusive medborgare i andra länder. Regeringen överväger en ny lagstiftning som ska stärka rättssäkerheten för barn och föräldrar.

Ett område som under lång tid fått uppmärksamhet av FN och Europarådet är praxis avseende användandet av isolering i häkten och fängelser. Nasjonale institusjon for menneskerettigheter har föreslagit flera ändringar i regelverket för att Norge ska uppfylla sina internationella förpliktelser.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.