Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Norge

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Norge samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Norge är en rättsstat och en parlamentarisk demokrati med starka och oberoende institutioner där respekt för de mänskliga rättigheterna garanteras i lagstiftningen. UNDP rankade Norge högst av alla världens länder i sitt index för mänsklig utveckling 2016 och enligt Transparency International är Norge ett av de minst korrumperade länderna i världen.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen, Stortinget och den offentliga förvaltningen. År 2014 stärktes de mänskliga rättigheterna genom ett nytt kapitel i grundlagen. År 2015 inrättades en nationell institution för mänskliga rättigheter, Nasjonale institusjon for menneskerettigheter. Även andra aktörer, så som det civila samhället och media, spelar en betydelsefull roll i att skydda och främja de mänskliga rättigheterna i Norge.

Yttrandefriheten har en mycket stark ställning i Norge. Stora delar av den offentliga debatten föregår idag på internet. Användandet av sociala medier har ökat betydligt de senaste åren. Det pågår samtidigt en diskussion om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hatiska uttalanden och hot på internet som har blivit alltmer frekvent. Vissa hatiska uttalanden är förbjudna, men strafftröskeln är hög för att inte komma i konflikt med yttrandefriheten.

År 2017 rankade World Economic Forum Norge som världens andra mest jämställda land. Den 1 januari 2018 trädde den nya jämställdhets- och diskrimineringslagen i kraft. Lagen uppges särskilt ta sikte på att förbättra kvinnors och minoriteters ställning. Arbetslivet uppvisar dock en ojämn könsfördelning och löneskillnader mellan kvinnor och män. En fråga som har debatterats de senaste åren är rättsväsendets hantering av våldtäkter mot kvinnor, inklusive vad det innebär för rättssäkerheten för offren. Norge står sig väl i internationella jämförelser i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och män.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.