Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Österrike

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Österrike samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Österrike är en demokratisk rättsstat och situationen för de mänskliga rättigheterna är överlag god. Landet har en lång historia av aktivt internationellt engagemang vad gäller mänskliga rättigheter. Samtidigt uppmärksammas vissa brister, bland annat avseende asylsökandes villkor, kvinnors rättigheter, jämställdhet på arbetsmarknaden och polisvåld.

Rättsstatens principer uppfylls generellt väl i Österrike, vilket bland annat återspeglas av att landet rankas på plats åtta i World Justice Projects Rule of Law Index. Österrikes grundlag säkerställer en självständig rättsskipning med oberoende domare. Oberoende kontrollfunktioner är väl utvecklade, främst genom Österrikes ombudsmannafunktion.

Förekomsten av korruption är låg och landet placerar sig på 16:e plats i Transparacy Internationals index över upplevd korruption. Kritik har riktats mot det försenade arbetet med en informationsfrihetslag och brist på transparens vad gäller allmänhetens tillgång till bland annat offentliga handlingar och viss ekonomisk information.

Grundlagsskyddade rättigheter i Österrike åtnjuter ett starkt skydd och kan endast ändras genom beslut i parlamentet med två tredjedels majoritet. Författningsdomstolen har en viktig övervakande roll och kan upphäva lagbestämmelser som inte bedöms överensstämma med grundlagen.

Yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet i Österrike. I Freedom House senaste pressfrihetsranking 2017 placerar sig Österrike på delad plats 31. Till de tillkortakommanden som tagits upp hör bland annat lagarna mot förtal, vissa brister i allmänhetens tillgång till information och regeringspartiet FPÖ:s utfall mot (statlig) media.

Grundlagsskyddade mötes- och föreningsfrihet råder men kan inskränkas på grundval av förbudet avseende nationalsocialism och förbudet mot hatpropaganda. Även religionsfriheten är grundlagsfäst. Den så kallade islamlag som antogs 2015 och bland annat begränsar möjligheterna att ta emot utländsk finansiering för islamska samfund har kritiserats för att vara diskriminerande, liksom förbudet mot heltäckande huvudbonad som infördes i oktober 2017.

Rätten till bästa uppnåeliga hälsa tillvaratas generellt mycket väl. Cirka 18 procent av befolkningen rapporteras befinna sig på gränsen till relativ fattigdom.

Kvinnors rättigheter har stärkts under senare år, bland annat genom regeringsinitiativ för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor är dock fortsatt överrepresenterade i låglönejobb och deltidstjänster och målet om lika lön för lika arbete är långt ifrån förverkligat. Barns rättigheter är mycket väl tillgodosedda och barnaga är förbjuden sedan 1989.

Diskriminering på grund av nationalitet eller etnicitet är förbjuden i lag. Flyktingars rättigheter är generellt väl tillgodosedda men samtidigt ett område som varit föremål för en polariserad samhällsdebatt under senare år. Flyktingkrisen 2015 med rekordhöga antal asylansökningar ledde till en kraftigt skärpt asylpolitik, inklusive tak för antal asylsökande, vilket föranlett hård kritik från människorättsorganisationer.

Förbud råder mot diskriminering på grund av sexuell läggning. Genom en dom i författningsdomstolen kommer samkönade äktenskap att bli möjliga från och med 2019. Rättigheter för personer med funktionsnedsättning är reglerade i lag och den politiska viljan att motverka diskriminering uppfattas som hög. 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.