Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Österrike

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Österrike samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Österrike är en demokratisk rättsstat och situationen för de mänskliga rättigheterna är överlag god. Arbetet för mänskliga rättigheter har sin grund i starkt etablerade grundlagar och nationell lagstiftning och landet har en lång historia av aktivt engagemang i människorättsfrågor. Problem med kvinnors rättigheter och jämställdhet, asylsökandes rättigheter och polisvåld förekommer dock.

Kvinnors rättigheter har stärkts under senare år, bland annat till följd av flera regeringsinitiativ för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Kvinnor är dock fortsatt överrepresenterade i låglönejobb och deltidstjänster och målet om lika lön för lika arbete är långt ifrån förverkligat. Stereotypa könsroller och avsaknad av barnomsorg är viktiga faktorer.

Migration och villkoren för asylsökande har varit centrala teman i den österrikiska samhällsdebatten under de senaste åren. Flyktingkrisen 2015 ledde till en kraftigt skärpt asylpolitik, med aviserade tak för antal asylsökande, vilket föranledde hård kritik, från bland annat UNHCR och flera människorättsorganisationer. Polariseringen har också skärpts mellan flyktingkritiska röster och de som värnar en fortsatt generös flyktingpolitik, något som återspeglats både i mediedebatt och i partiopinion. De flyktingkritiska vindarna har gynnat det högerpopulistiska Frihetspartiet (FPÖ), som i opinionsmätningarna har växt till Österrikes största parti.

Fall där personer från minoritetsgrupper utsatts för våld och annan kränkande behandling från polisen uppges av människorättsorganisationer ha mötts av otillräcklig respons från polismyndigheter och rättsväsende. Österrike har inget oberoende organ för att utreda påstådda fall av polisbrutalitet.

HBTQ-rättigheter stärktes genom ett beslut från konstitutionsdomstolen som upphävde lagen som begränsat samkönade pars möjligheter att adoptera barn samt ikraftträdande av en lag som ger kvinnor i samköande relationer rätt till reproduktiv medicin och vård. Det är dock fortsatt förbjudet för samköande par att gifta sig.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.