Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Portugal

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Portugal samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för mänskliga rättigheter i Portugal är generellt god. Efter Nejlikerevolutionen 1974 och EU-medlemskapet 1986 har Portugal utvecklats till en demokratisk rättsstat i vilken författningen garanterar medborgarnas grundläggande fri och rättigheter. Mediefriheten är stark och respekteras i praktiken.

Många portugiser lever dock under besvärliga ekonomiska och sociala förhållanden. De senaste årens ekonomiska åtstramningar har bland annat lett till försämrad statlig sjukvård och begränsade möjligheter till socialbidrag, arbetslöshetsstöd och andra ekonomiska insatser, särskilt till marginaliserade grupper.

Barnets rättigheter prioriteras högt och skolgång är fortsatt obligatorisk och avgiftsfri samt hälso- och sjukvård starkt subventionerad för barn.

Polisvåld är fortsatt ett problem i Portugal och förhållandena på landets fängelser är ofta bristfälliga och präglas av överbeläggning.
Människohandel, både med kvinnor för sexuella ändamål men också människohandel av arbetskraftskaraktär förekommer. Portugal är framförallt ett transitland.

Jämställdheten är också bristfällig. Trots lagstiftning om kvotering är kvinnor underrepresenterade på viktiga poster i samhället, inte minst i det politiska livet. Våld mot kvinnor i och utanför hemmet utgör ett problem.

Hbtq-personers rättigheter har under de senaste åren stärkts.

Den romska minoriteten lever under svåra förhållanden och diskrimineras på flera områden, främst vad gäller boende, sysselsättning och tillgång till utbildning.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.