Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Qatar

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Qatar samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Qatar är en monarki som styrs av en emir, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, som statsöverhuvud och överbefälhavare. Konstitutionen ger emiren den verkställande makten, en betydande kontroll över lagstiftningen samt ett visst inflytande över den dömande makten, vilket gör att landet i praktiken kan betraktas som en absolut monarki. Enligt konstitutionen kan endast en manlig medlem av familjen Al Thani utses till emir.

Qatar är i många avseenden en väl utvecklad välfärdsstat med fri utbildning, vård och omsorg för landets medborgare. Tack vare olje- och gasutvinningen är Qatar ett av världens rikaste länder. Landets snabba ekonomiska utveckling har bland annat för med sig en kraftig befolkningsökning sedan 2000-talet, främst tack vare utländsk arbetskraftsinvandring. Qatariska medborgare utgör cirka 10-15 procent av landets uppskattningsvis 2,3 miljoner invånare.

Brister kvarstår alltjämt i respekten för de mänskliga rättigheterna inom en rad områden. Framförallt är det avsaknaden av ett demokratiskt system, brister beträffande rättigheterna för utländsk arbetskraft, diskriminering av kvinnor samt frånvaron av ett fungerande civilt samhälle som gör att situationen för mänskliga rättigheter i landet fortsatt är bekymmersam.
Situationen för lågavlönad utländsk arbetskraft, såväl män som kvinnor, har rönt stor internationell uppmärksamhet. Det gäller särskilt i samband med att Qatar förbereder sig för att arrangera fotbolls VM år 2022 (FIFA 2022).

Som ett led i att förbättra villkoren för utländska arbetstagare godkände emiren i oktober 2015 en ny arbetsmarknadslagstiftning. Den nya lagen som trädde i kraft i december 2016 innebär att det kritiserade systemet med sponsorer, kafala, nu ersätts med kontraktsbaserade anställningar i syfte att stärka rättigheterna för utländska arbetstagare i Qatar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.