Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Rumänien

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Rumänien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Rumänien är en parlamentarisk demokrati där de mänskliga rättigheterna i regel respekteras. Framsteg avseende korruptionsbekämpning och reformering av rättsväsendet skedde från tiden före EU inträdet 2007 till och med 2016. Sedan valet i slutet av 2016 har den positiva trenden brutits och lagar som riskerar att försvåra korruptionsbekämpningen och möjliggöra ett ökat politiskt inflytande över rättsväsendet har antagits. Oro över utvecklingen har framförts av Europarådets expertorgan och EU-kommissionens övervakningsmekanism för stöd och övervakning av rättsreformer och korruptionsbekämpning (CVM).

Det förekommer utmaningar på ett antal områden, till exempel fattigdomsbekämpning, romers rättigheter, jämställdhet, rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och hbtq-personers rättigheter. Ofta finns nationella strategier för att bemöta dessa utmaningar men det brister inte sällan i genomförandet. Stereotypa, negativa föreställningar om romer är mycket vanligt förekommande i samhället. Rumänien är ett av EU:s största ursprungsländer för olika former av människohandel för sexuell exploatering, tvångsarbete inklusive för att begå brott och tiggeri. Arbetet med att bekämpa detta bedöms dock av Europarådets expert-grupp gå i positiv riktning.

Rumänien återfinns bland EU:s fattigaste länder, löneläget är jämförelsevis lågt och mellan tre och fem miljoner rumäner uppskattas sedan början av 1990-talet ha lämnat landet för att, främst i andra EU-länder, söka sin utkomst. Den nuvarande regeringen har genomfört stora löneökningar för offentliganställda och hoppas kunna vända trenden. Romer är överrepresenterade bland de som lever i fattigdom. Rumänien har fortsatt hög andel barn som inte avslutar påbörjad obligatorisk skolgång.

Det förekommer rapporter om övervåld av polis och gendarmeri, vilket ofta drabbar romer. Situationen i fängelserna har förbättrats något, men problem med överbeläggning kvarstår. Regeringen har en ambitiös plan för att bygga nya fängelser och renovera existerande anstalter.

Andelen kvinnliga förtroendevalda på nationell och lokal nivå är låg men ökade i det senaste parlamentsvalet i december 2016.

Civilsamhällesorganisationer lyfter att hbtq-personer löper stor risk att utsättas för diskriminering på grund av sin sexuella läggning. Samkönade äktenskap är inte tillåtna, men det finns ett lagförslag om civilt partnerskap för samkönade par.

Samhället är ofta inte anpassat för funktionsnedsatta och levnadsförhållandena på institutioner har kritiserats. Arbetet med att stänga stora institutioner och utveckla alternativt boende fortsätter. 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.