Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Rumänien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Rumänien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Rumänien är en parlamentarisk demokrati där de mänskliga rättigheterna i regel respekteras. När det gäller rättsstatens principer har betydande framsteg skett de senaste åren beträffande korruptionsbekämpning och reformer för att stärka rättsväsendets oberoende.

Det förekommer utmaningar på ett antal områden, som romers rättigheter, jämställdhet, samt funktionshindrades och HBTQ-personers rättigheter. Stereotypa negativa föreställningar om romer är mycket vanligt förekommande i samhället. Rumänien är ett av EU:s största ursprungsländer för olika former av människohandel rörande sexuell exploatering, tvångsarbete och tiggeri. Arbetet med att bekämpa detta bedöms dock av Europarådets expertgrupp gå i positiv riktning.

Rumänien återfinns bland EU:s fattigaste länder, löneläget är mycket lågt och över tre miljoner rumäner uppskattas sedan början av 1990-talet ha lämnat landet. Även beträffande fattigdomsbekämpning går dock utvecklingen i positiv riktning. Romer är överrepresenterade bland de som lever i fattigdom. Den romska minoritetens levnadssituation har förbättrats, men från låga nivåer och gapet till majoritetsbefolkningen kvarstår. Antalet gatubarn har minskat betydligt sedan början på 1990-talet men det förekommer fortfarande. Andelen barn som inte fullgör den obligatoriska skolan är hög, år 2015 cirka 19 procent, barn från landsbygden i vissa regioner samt romska barn och barn med särskilda behov är mer utsatta.

Det förekommer rapporter om övervåld av polis och gendarmeri, vilket framförallt drabbar romer. Situationen i fängelserna har förbättrats något, men problem med överbeläggning kvarstår.

Andelen kvinnliga förtroendevalda på nationell och lokal nivå är låg men ökade i det senaste parlamentsvalet i december 2016.

Det finns ett medborgarinitiativ som behandlas i parlamentet om att ändra konstitutionen så att definitionen av äktenskap är att det är en union mellan en man och en kvinna.

Samhället är ofta inte anpassat för funktionsnedsatta och levnadsförhållandena på institutioner har kritiserats. Arbetet med att stänga stora institutioner och utveckla alternativt boende fortsätter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.