Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ryssland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för de mänskliga rättigheterna i Ryssland har påtagligt försämrats sedan protestvågen mot valfusk och korruption 2011-12 och Vladimir Putins återkomst till presidentposten 2012. Antalet repressiva åtgärder har ökat markant, med lagstiftning, propaganda och en politiserad rättsapparat som huvudsakliga verktyg. Antalet personer som anses ha dömts på politiska grunder ökar och inkluderar deltagare i det senaste årets demonstrationer.

Utrymmet för det civila samhället att arbeta med frågor som uppfattas som ett hot mot makten fortsätter att krympa bland annat till följd av lagen om "utländska agenter". Våld mot människorättsförsvarare och oppositionella är fortsatt vanligt förekommande.

En rad lagar har bidragit till att kringskära yttrandefriheten. Lagstiftning mot bland annat extremism, landsförräderi, terrorism och separatism används mot dem som kritiserar makthavarna. Självcensuren bedöms ha ökat bland såväl medier som konstnärliga utövare.

Mötesfriheten inskränks av allt strängare lagstiftning samt rättsliga åtgärder och trakasserier mot organisatörer och deltagare i demonstrationer.

Tortyr och misshandel utförda av företrädare för rättsvårdande myndigheter förekommer. Straffriheten för attacker mot människorättsförsvarare och oppositionella är utbredd.

Den ortodoxa kyrkan har en särskild relation till statsmakten. Religiösa grupper som går utanför ramen för vad som anses accepterat motarbetas.

Levnadsstandarden har försämrats till följd av landets ekonomiska problem och budgetnedskärningar. Folkhälsan har förbättrats, bland annat tack vare minskad konsumtion av alkohol och tobak. En särskild satsning pågår för att förbättra vården genom effektiviseringsåtgärder, vilket samtidigt lett till ett minskat antal vårdinrättningar.

Diskriminering och våld mot kvinnor är vanligt förekommande. Kvinnor i norra Kaukasien är särskilt utsatta. Våld i hemmet leder varje år till tusentals dödsfall. Ryssland saknar specifik lagstiftning mot våld i hemmet och sexuella trakasserier. Viktiga åtgärder har vidtagits för att bekämpa människohandel, som fortsatt är ett stort problem. Ryssland utmärker sig med en hög andel kvinnor på ledande företagsbefattningar under bolagschefsnivå. Inom politiken är kvinnor klart underrepresenterade.

Framsteg har gjorts i lagstiftning om barnets rättigheter men genomförandet är bristfälligt. Barnaga är fortsatt tillåtet. Antalet föräldralösa och försvunna barn har minskat.

Det finns ingen lagstiftning som förbjuder homosexualitet, men diskriminering på grund av sexuell läggning är vanligt. Homosexuella personer kan inte registrera partnerskap eller adoptera barn. Lagstiftning som förbjuder främjande av icke-traditionella familjevärden gentemot barn används som verktyg för att försvåra för verksamhet relaterad till hbtq-frågor.

Asyllagstiftningen tillämpas restriktivt. Lagstiftningen för migrantarbetare har skärpts samtidigt som antalet våldsamma övergrepp mot dessa har minskat.

Situationen för personer med funktionsnedsättning i Ryssland är fortsatt svår men har förbättrats de senaste åren, bland annat till följd av nationella program och ratificering av internationella konventioner på området.

Situationen i norra Kaukasien är fortsatt mycket svår. Tvångsbortföranden, tortyr och omänsklig behandling, samt skenrättegångar och utomrättsliga avrättningar är vanligt förekommande. Särskilt allvarlig är situationen i Tjetjenien.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.