Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ryssland

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ryssland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för de mänskliga rättigheterna i Ryssland har påtagligt försämrats sedan massprotesterna mot valfusk och korruption 2011-12 och Vladimir Putins återkomst till presidentposten 2012. Antalet repressiva åtgärder har ökat markant, med lagstiftning, propaganda och en politiserad rättsapparat som huvudsakliga verktyg. Antalet fångar som anses ha dömts på politiska grunder har ökat dramatiskt.

Trenden är att utrymmet för det civila samhället krymper snabbt. Lagen om "utländska agenter" begränsar möjligheterna för organisationer att arbeta med frågor som uppfattas som hot mot makten. Våld mot människorätts-försvarare och oppositionella blir allt vanligare.

En rad lagar har bidragit till att kringskära yttrandefriheten. Lagstiftning mot bland annat extremism, landsförräderi, terrorism och separatism används för att tysta oliktänkande. Möjligheterna att demonstrera har begränsats. Självcensuren bland medier bedöms ha ökat.

Tortyr och misshandel utförda av företrädare för rättsvårdande myndigheter förekommer. Straffriheten för attacker mot människorättsförsvarare och oppositionella är utbredd.

Den ortodoxa kyrkan har en särskild relation till statsmakten. Religiösa grupper som går utanför ramen för vad som anses accepterat motarbetas.

Levnadsstandarden har försämrats till följd av den pågående ekonomiska krisen och budgetnedskärningar. Folkhälsan är generellt dålig och allt mindre resurser satsas på hälsovård. Det ryska utbildningssystemet är väl utbyggt och utbildningsnivån är hög, men systemet har också drabbats av nedskärningar.

Diskriminering och våld mot kvinnor är vanligt förekommande. Kvinnor i norra Kaukasien är särskilt utsatta. Våld i hemmet leder varje år till tusentals dödsfall. Viktiga åtgärder har vidtagits för att bekämpa människohandel, som dock fortsatt är ett stort problem.

Framsteg har gjorts i lagstiftning om barnets rättigheter men genomförandet är bristfälligt. Barnaga är fortsatt tillåtet. Antalet föräldralösa och försvunna barn har minskat.

Diskriminering på grund av sexuell läggning är vanligt. Homosexuella kan inte registrera partnerskap eller adoptera barn. Lagstiftning som förbjuder främjande av icke-traditionella familjevärden gentemot barn används som verktyg för att försvåra för hbtq-relaterad verksamhet.

Asyllagstiftningen tillämpas restriktivt. Ukrainare behandlas bättre än flyktingar från Mellanöstern. Lagstiftningen för migrantarbetare har skärpts samtidigt som antalet våldsamma övergrepp mot dessa har minskat.

Situationen för personer med funktionsnedsättning i Ryssland är fortsatt svår men har förbättrats de senaste åren, bland annat till följd av ratificering av internationella konventioner på området.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.