Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Schweiz

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Schweiz samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

I Schweiz efterlevs mänskliga rättigheter väl. Landet har ratificerat de centrala konventionerna och har ett fungerande rättsväsende.

Schweiz har en långtgående direktdemokrati med återkommande folkomröstningar och regionalt självbestämmande. Landet har 26 fristående kantoner med olika lagar och regler för beskattning, polisväsende och utbildning. Det huvudsakliga ansvaret för efterlevnad av mänskliga rättigheter ligger således på kantonal nivå. Detta innebär också att efterlevnaden skiftar något mellan kantonerna och beroende på att det ibland saknas federal reglering.

Övervåld från polis har uppmärksammats som ett problem av bland annat FN:s kommitté mot tortyr och Europarådets kommitté mot tortyr, som menar att anmälningar inte utreds ordentligt.

Familjebilden är konservativ, kvinnor fick sent rösträtt och tar fortsatt det största ansvaret för familj och barn och är underrepresenterade i yrkeslivet. De senaste åren har det dock skett en relativt snabb utveckling, i synnerhet vad gäller kvinnors deltagande i det politiska livet. Flera utmaningar kvarstår dock och det råder även här stora regionala skillnader.

Levnadsstandarden i Schweiz är hög men inkomstskillnaderna är relativt stora.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.