Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Spanien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Spanien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Dagens Spanien är ett i grunden öppet, pluralistiskt och samhälle med språklig mångfald. Efter diktatorn Francisco Francos död 1975 har Spanien på relativt kort tid utvecklats till en modern demokrati och rättsstat i vilken grundläggande fri- och rättigheter upprätthålls.

Spanien reformerade 2015 straffrättslagstiftningen med förändringar som innebar tydliga framsteg vad gäller skydd för mänskliga rättigheter. Exempelvis kriminaliserades tvångsäktenskap, skyddet för offer av könsrelaterat våld stärktes samtidigt som definitionen av sexuellt utnyttjande och tvångsprostitution kompletterades. Under det senaste decenniet har dessutom en rad sociala reformer genomförts för att stärka kvinnors och barns situation, samt för att förstärka arbetares, invandrares och HBTQ-personers åtnjutande av rättigheter. Den ekonomiska kris som drabbade Spanien 2008 hämmade dock reformtakten och har i vissa fall lett till en viss återgång inom några områden.

De mest påfallande utmaningarna beträffande mänskliga rättigheter i Spanien är (utan inbördes ordning) 1) landets nya offentliga säkerhetslag från 2015 som i viss mån begränsar mötesfriheten och skapar rättslig osäkerhet, 2) utbredd förekomst av korruption bland politiker och i statens institutioner, 3) våld mot kvinnor och barn, 4) ett ännu icke jämställt samhälle trots goda rättsliga förutsättningar, 5) förekomst av övervåld från spansk gränspolis (i synnerhet i enklaverna Ceuta och Melilla) gentemot irreguljära migranter samt 6) förekomsten av kollektiva och summariska utvisningar av irreguljära migranter utan att personernas situation utretts och utan att de fått tillfälle att söka asyl. Regeringen arbetar dock aktivt med att komma till rätta med flera av dessa utmaningar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.