Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Spanien

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Spanien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för mänskliga rättigheter i Spanien är generellt god. Spanien är ett i grunden öppet och pluralistiskt samhälle med språklig och kulturell mångfald. Landet har på förhållandevis kort tid utvecklats till en modern och fungerande demokrati efter diktatorn Francisco Francos död 1975.

Grundläggande fri- och rättigheter upprätthålls och under det senaste decenniet har en rad sociala reformer genomförts för att stärka kvinnors och barns situation, samt för att stärka arbetares, invandrares och hbtq-personers rättigheter. Samtidigt har den ekonomiska och finansiella krisen 2008–2014 inneburit en utmaning för spanska myndigheter att bibehålla reformtakten och i vissa fall har krisen medfört försämrade förhållanden för vissa grupper.

Spanien är en konstitutionell monarki och parlamentarisk demokrati. Korruptionsaffärer har under senare år uppdagats inom såväl den politiska sfären som inom näringslivskretsar, vilket indikerar att korruption förekommer på flera nivåer i det spanska samhället.

Allmänna val äger normalt rum vart fjärde år och det fanns i den senaste valomgången i juni 2016 inga rapporter om misstankar om valfusk och förekom heller inga våldsamheter i anslutning till vallokaler eller debatter.

I augusti 2017 utfördes två terroristattacker i Katalonien varvid 17 civila miste livet.

Den 1 oktober 2017 genomfördes en av spanska centralregeringen deklarerad konstitutionsstridig folkomröstning angående Kataloniens självständighet. I samband med folkomröstningens genomförande använde polisen enligt flera oberoende källor övervåld mot fredliga väljare och demonstranter. Ett antal katalanska politiker är frihetsberövade i avvaktan på rättegång, anklagade för att de i samband med den olagliga folkomröstningen och antagandet av den likaledes olagliga unilaterala självständighetsförklaringen hösten 2017 ska ha gjort sig skyldiga till uppror, uppvigling och försnillande av allmänna medel.

Levnadsstandarden i Spanien är generellt sett god. I UNDP:s index för mänsklig utveckling 2016 placerar sig Spanien på 27:e plats av 188 länder. Jämställdhet har länge varit en prioriterad fråga i Spanien och betydande framsteg har gjorts de senaste decennierna, även om utmaningar kvarstår. En större andel kvinnor än män i Spanien är arbetslösa, kvinnor i landet tjänar i genomsnitt mindre än män och det är fortfarande till största delen kvinnor som sköter traditionella hushållssysslor.

Spanien tar emot allt fler migranter för varje år, något som har medfört ökade utmaningar i mottagandeprocessen. Landet har reformerat mottagningscentren i syfte att bemöta det ökande ankomstantalet och flyktingkontor har upprättats på plats vid gränserna för att förenkla asylproceduren på plats. Dock rapporterar exempelvis UNHCR fortfarande om överbefolkade mottagningscentra med undermålig kvalitet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.