Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Storbritannien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Storbritannien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Storbritannien är en parlamentarisk demokrati där respekt för mänskliga rättigheter och rättsstatens principer har utvecklats under lång tid. Storbritannien rankas ofta högt i internationella undersökningar om rättsstatens principer, korruption samt press- och yttrandefrihet. Medborgerliga och politiska rättigheter är i de flesta fall skyddade i brittisk lag och respekteras i stor utsträckning, även om det förekommer rapporter om brister inom vissa områden. Ett oberoende och professionellt rättssystem, lättillgänglig offentlig information och en omfattande ombudsmannaorganisation innebär att människor i Storbritannien har stora möjligheter att värna om sina mänskliga rättigheter.

Ny lagstiftning under 2015 har gett brittiska myndigheter ökade befogenheter att kontrollera misstänkta individer och större möjligheter att övervaka privatpersoner, journalister och organisationer, vilket har kritiserats av en del människorättsorganisationer. Rättsvårdande myndigheter får exempelvis tvångsförflytta och konfiskera resehandlingar av individer som misstänks planera terrorismdåd utomlands och polisen har rätt att anhålla misstänkta terrorister i fjorton dagar utan att de häktas.

En ny lag om nutida slaveri stiftades i mars 2015 vilken bland annat innebär ökade straff för människohandlare. Flera människorättsorganisationer har välkomnat lagen men också uppmärksammat att inte minst migranter med oklar uppehållsrättslig status och begränsad tillgång till medicinsk, psykologisk och rättslig hjälp fortsatt är sårbara.

Aborträtten är fortfarande begränsad i Nordirland, och samkönade äktenskap är ännu inte tillåtna där.

Regeringen har utfäst att lagen som medförde att Europakonventionen om mänskliga rättigheter inkorporerades i brittisk lagstiftning ska ersättas med en annan, renodlad brittisk lag, om mänskliga rättigheter, British Bill of Rights.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.