Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sudan

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sudan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

 

Respekten för de mänskliga rättigheterna har allvarliga brister på många plan i Sudan. Den politiska makten i landet har varit koncentrerad till president Bashir och hans innersta krets de senaste 27 åren och oppositionen har begränsad möjlighet att verka. Den nationella dialogen, som inleddes 2014 som ett forum för nationell försoning med samtliga politiska grupper, har ingjutit hopp om politisk transformering. Samtidigt fortsätter folkliga missnöjesyttringar och demonstrationer att slås ned med våld. Yttrande-, press-, mötes-, religions- och föreningsfrihet liksom rörelsefrihet är begränsade.

Kränkningarna av mänskliga rättigheter i de områden som är drabbade av konflikt – Darfur, Södra Kordofan och Blå Nilen – är utbredda och mycket allvarliga. Även utanför konfliktområdena är situationen för mänskliga rättigheter svår med systematisk tortyr, misshandel, våldtäkter och inhumana bestraffningar från olika säkerhetsstyrkor och underrättelseorgan. Sharia-lagstiftning tillämpas. Förhållandena i fängelser och häkten är svåra. Godtyckliga frihetsberövanden, långvarig isolering, politisk inblandning i rättsprocesser, bristande rättssäkerhet samt blockering av humanitär hjälp till gripna och fängslade personer förekommer. Straffriheten för kränkningar av mänskliga rättigheter är utbredd, i synnerhet för militär personal och olika säkerhetsstyrkor.

Övervakningen av civila är utbredd. Organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter hotas, trakasseras och stängs ned. Flyktingars och migranters situation är särskilt allvarlig. Internflyktingar trakasseras. Etniska minoriteter diskrimineras. Tvångsarbete och barnarbete förekommer, inte minst i konfliktområdena.

Kvinnors rättigheter och möjligheter att åtnjuta dessa är fortsatt svaga på alla samhällsnivåer. Sexuellt och könsbaserat våld är utbrett. Cirka 80 procent av alla flickor och kvinnor i Sudan uppskattas vara könsstympade, men förekomsten bedöms minska, åtminstone i städerna. Genom förslag om strängare lagstiftning mot könsstympning har ett steg tagits i rätt riktning. Mörkertalet för sexuellt och könsrelaterat våld i konflikter och i hemmet anses vara mycket stort.

Barnmisshandel och rekrytering av barnsoldater är ett problem. Barnlagen från 2010 genomförs med ökad kraft från regeringens sida. I mars 2016 undertecknade Sudans regering en nationell handlingsplan för barn och väpnad konflikt. Detta utgör en viktig milstople för skydd av barns rättigheter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.