Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sydafrika

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sydafrika samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Sydafrikas konstitution garanterar alla medborgares lika rättigheter oberoende av ras, kön, sexuell läggning och religiös tillhörighet. Stora framsteg har gjorts givet de utmaningar som fanns vid demokratins införande 1994. Den tidigare apartheidregimen har ersatts av demokratiska institutioner, ett oberoende domstolsväsende, ett livskraftigt civilsamhälle, fria medier samt självständiga institutioner som ska bidra till att stärka demokratin och respekten för de mänskliga rättigheterna för hela befolkningen. Ras- och diskrimineringslagar har tagits bort, men arvet från apartheid slår fortfarande igenom och skillnaderna i villkor och möjligheter beroende på om du är svart eller vit sydafrikan kan vara mycket stora. Lagstiftningen och de politiska programmen finns på plats men genomförandet brister.

Överbelastning, snåriga byråkratiska rutiner, relativt låga löner, brist på kvalificerad personal, organisatoriska utmaningar, bristande samordning och korruption präglar statliga och lokala myndigheter inom både rättsväsendet och samhällsservice. Det finns också tendenser att utvecklingen rör sig mot tilltagande politisk inblandning i tjänstetillsättningar och utnämningar samt ett minskat utrymme för media och det civila samhället. En rad högt uppsatta regeringsmedlemmar och även presidenten har varit involverade i uppmärksammade korruptionsfall och frågan om "otillbörligt inflytande över statsapparaten" ("State Capture") har varit central i den politiska debatten.

Trots grundlagens starka skydd för, och betoning av, jämställdhet och jämlikhet förekommer en utbredd diskriminering av kvinnor och flickor.

Sydafrika är i stora delar fortfarande ett patriarkalt samhälle med sedvänjor som bidrar till en stereotyp syn på könsroller. Sexuella trakasserier är vanligt förekommande. Arbetslösheten för kvinnor är genomgående högre än för män. Situationen för sydafrikanska kvinnor, i synnerhet svarta och färgade, är ofta mer bekymmersam än för män i motsvarande grupper.

Våldsbrottsligheten i landet är fortsatt mycket hög. Polisen och ordningsmakten kritiseras ofta för att använda övervåld när den kallas in för att stävja olika medborgarprotester.

Trots relativt framgångsrika satsningar på att höja levnadsstandarden för den genomsnittlige sydafrikanen förblir de grundlagsskyddade ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna en av Sydafrikas allra största utmaningar.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.