Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Sydsudan

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sydsudan samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Efter att konflikten bröt ut i Sydsudan i december 2013 har utvecklingen mot en demokratisk och rättssäker stat med välfungerande institutioner och respekt för mänskliga rättigheter i princip avstannat och gått i motsatt riktning. Detsamma gäller genomförandet av det fredsavtal som undertecknades i augusti 2015. Även om Sydsudans övergångskonstitution i många fall föreskriver skydd för de mänskliga fri- och rättigheterna, är skyddet för dessa i praktiken kraftigt kringskuret. En starkt bidragande orsak är konflikten i landet, den försämrade ekonomiska situationen, bristfälligt fungerande institutioner, samhällssystem och rättssystem, stora etniska motsättningar samt bristen på nationell enighet.

Det finns rapporter om utomrättsliga avrättningar utförda av regeringens säkerhetsstyrkor och urskiljningslöst våld från oppositionsstyrkor, milisgrupper på regeringens eller oppositionens sida liksom andra väpnade grupper, samt tortyr och godtyckliga frihetsberövanden. Våld mot kvinnor, inklusive sexuellt våld, är utbrett. Konfliktrelaterat sexuellt våld är mycket vanligt förekommande. Det finns uppgifter om omfattande sexuella övergrepp mot kvinnor och flickor av regeringsstyrkor, oppositionsstyrkor, och milisgrupper. Straffrihet är vanligt förekommande, särskilt vad gäller regeringsstyrkor, oppositionsstyrkor, väpnade milisgrupper, säkerhetstjänsten och polisen.

Utrymmet för civilsamhället, journalister och människorättsförsvarare är begränsat och fortsätter att minska. Civilsamhällesorganisationer utsätts för hot och trakasserier, och deras medlemmar för godtyckliga frihetsberövanden.

Under hösten 2016 ökade striderna runt om i landet, framförallt i Equatoria-delstaterna och norra delarna av Sydsudan och de humanitära förhållandena blev allt svårare. Antalet internflyktingar i Sydsudan beräknades i december 2016 vara omkring 1,7 miljoner. Omkring 4,8 miljoner människor i landet beräknades leva i matosäkerhet. Andelen människor som lever i fattigdom är drygt 50 procent. Hälsostatistiken är bland de sämsta i världen.

Vid ett besök i landet i början av november 2016 uttryckte FN:s generalsekreterares särskilda rådgivare för förebyggande av folkmord stor oro över de ökande etniska motsättningarna samt risken för en etnisk konflikt och folkmord. FN:s fredsbevarande operation i Sydsudan (UNMISS) samt humanitära och andra hjälporganisationer har regelbundet nekats tillträde till behövande befolkningsgrupper. Även trakasserier och övergrepp mot internationella och humanitära hjälparbetare runt om i landet förekommer.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.