Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Syrien

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Syrien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Den långvariga Syrienkonflikten gör att situationen för de mänskliga rättigheterna i Syren är bland de allvarligaste i världen. Över 400 000 syrier har dödats sedan konfliktens utbrott. Närmare 4,8 miljoner har flytt landet och drygt 6,6 miljoner människor är internflyktingar. Över 80 procent av befolkningen lever idag i fattigdom, primärt i landets nordöstra delar.

Brott mot de mänskliga rättigheterna och kränkningar av den humanitära rätten förblir utbredda, storskaliga och i vissa fall systematiska. Under 201516 dokumenterades ett stort antal brott genomförda av regimstyrkor och väpnade grupper knutna till regimen. Dessa inkluderade brott mot rätten till liv, rätten till frihet från tortyr eller grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning, rätten till personlig säkerhet, rätten till fri rörlighet, rätten till mötes- och föreningsfrihet samt rätten till yttrandefrihet.

En rad icke-statliga aktörer är inblandade i den syriska konflikten. Många av dessa begår också allvarliga och omfattande kränkningar av de mänskliga rättigheterna och den humanitära rätten. Denna rapport fokuserar i första hand på den syriska regimen eftersom denna aktör är medlem av Förenta Nationerna (FN) och part till de internationella konventioner som Syrien undertecknat.

2016 levde närmare en miljon personer under belägring, och ytterligare fyra miljoner i för hjälporganisationer svåråtkomliga områden. Regimens belägring av oppositionskontrollerade områden inskränker dramatiskt civilbefolkningens rätt till tillfredsställande levnadsstandard. Belägring som militär taktik utgör brott mot den internationella humanitära rätten.

Konflikten fortsätter att urholka ett redan svagt rättsväsende. Domstolar är under den verkställande maktens kontroll och underlåter sig systematiskt att upprätthålla internationella normer för mänskliga rättigheter. Straffrihet är fortsatt ett utbrett problem inom statsförvaltningen och säkerhetsapparaten. Säkerhetstjänsterna och säkerhetsstyrkorna står i praktiken utanför rättsystemet.
Utrymmet för civilsamhället att verka förblir begränsat i regimkontrollerade områden. Politisk aktivitet, bland annat från kvinnorättsorganisationer, som utmanar regimen innebär även fortsättningsvis stora risker för organisationer och enskilda. Många av dem som tillhandahåller livsnödvändig samhällsservice verkar i farliga miljöer och blev under det gångna året föremål för riktade attacker av regimstyrkor.

Det könsrelaterade våldet mot kvinnor och flickor har spridit sig till följd av konflikten. Rättsliga instrument som skyddar kvinnor förblir verkningslösa. Sexuella övergrepp begångna av regimstyrkor vid vägspärrar, liksom övergrepp mot kvinnliga fångar i landets förvar, inklusive tortyr och omänsklig behandling, rapporterades under året.
Barns möjlighet till utbildning fortsätter att försvåras i och med konflikten. Uppskattningsvis en av fyra skolor kunde under året inte användas eftersom de förstörts, användes som bostad för internflyktingar eller militära ändamål. Över två miljoner skolbarn i åldrarna 5- 17 går inte i skolan.

Diskriminerande attityder, tidiga äktenskap och barnafödande fortsätter att inskränka på flickors utbildning, särskilt på landsbygden, där avhopp bland kvinnliga elever förblir hög.
Statslösa kurder saknar rättigheter som syriska medborgare, inklusive flertalet kurder har.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.