Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Tanzania

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Tanzania samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Tanzania har över tiden varit snabbt att ratificera många centrala konventioner och grundlagen innehåller skydd för de flesta mänskliga rättigheterna. Detta reflekteras dock inte fullt ut i lagstiftningen och det brister i genomförande och efterlevnad av den lagstiftning som finns. Även om mänskliga rättigheter respekteras överlag i Tanzania, har trenden under den senaste femårsperioden varit negativ inom vissa områden.

Rättsväsendet präglas av ineffektivitet, bland annat med långa häktningstider som kan uppgå till flera år. Korruptionen är utbredd och påverkar stora delar av samhället, från medborgares interaktion med myndigheter till storskalig korruption som kan påverka upphandlingar och andra statsfinansiella transaktioner. Den utbredda korruptionen fortsätter att utgöra ett allvarligt hinder för rättvisa och utveckling.

Kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning och med albinism, hbtq-personer, pastoralister (folkgrupper med en traditionell nomadisk livsstil baserad på boskapsskötsel) och äldre är de grupper som har svårast att komma i åtnjutande av sina mänskliga rättigheter. Frekventa rapporter om övervåld från polis och säkerhetsstyrkor förekommer.

Kroppsbestraffning är tillåtet enligt lag. Våld mot kvinnor är vanligt förekommande. Få fall anmäls och av dessa utreds en låg andel. Få av dessa leder till fällande domar. Könsstympning av flickor upp till 18 års ålder är förbjudet enligt lag, men förekommer fortfarande i omfattande utsträckning, även om det minskat de senaste 5 åren.

Regeringen vidtar steg för att förbättra inom många områden, inte minst kvinnors och flickors rättigheter, men könsstereotypa värderingar gällande könsroller, religion samt vidskepelse utgör hinder för att nå framsteg vad gäller mänskliga rättigheter.

Respekten för yttrande- och föreningsfriheten har genom ny lagstiftning försämrats under det senaste året. Exempel är ny medialagstiftning och en lag mot cyberbrottslighet som begränsar vilken information som får spridas och på vilket sätt detta får göras. Det finns indikationer på att utrymmet för det civila samhället håller på att minska och att frihetsberövanden och trakasserier av representanter från oppositionen, civila samhället, medier, bloggare, hbtq-personer och människorättsförsvarare förekommer allt mer frekvent.

Tanzania är ett av världens fattigaste länder. Det ekonomiska reformarbetet och regeringens fattigdomsbekämpning förbättrar långsamt individens ekonomiska och sociala rättigheter och levnadsvillkor. Skillnaderna inom landet vad gäller levnadsvillkor är stora. Hälsosektorn kännetecknas av brist på utbildad sjukvårdspersonal liksom på mediciner och materiel. Situationen är särskilt svår på landsbygden och det råder stora skillnader i tillgänglighet mellan olika delar av landet och mellan olika inkomstskikt. Mödradödlighet är en allvarlig utmaning. Barnadödligheten har minskat. Regeringen har prioriterat utvecklingen av utbildningssystemet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.