Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Tjeckien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Tjeckien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

 

Tjeckien är en parlamentarisk demokrati med regelbundna och fria val, där de mänskliga rättigheterna till stor del garanteras i konstitutionell lagstiftning och i huvudsak respekteras av de dömande och verkställande myndigheterna. Ett antal korruptionsskandaler har medfört ett ökat fokus på korruptionsbekämpning.

Kvinnor är underrepresenterade på beslutsfattande positioner inom politiska församlingar på samtliga nivåer, samt på uppsatta positioner inom näringslivet. Även våld i hemmet är en utmaning.

Den romska minoriteten utsätts för diskriminering och åtnjuter inte sina lagstadgade rättigheter i samma grad som den övriga befolkningen En tredjedel av romerna i Tjeckien bedöms leva i utanförskap. Ett uppmärksammat problem sedan flera år tillbaka är att romska barn placeras i så kallade skolor avsedda för barn med lättare mentala funktionsnedsättningar. En ny lag trädde i kraft i september 2016 för att börja komma till rätta med problematiken.

Xenofobiska uttryck och demonstrationer riktade mot muslimer har ökat, inklusive från ledande politiker. Kritik har rests mot myndigheternas inlåsning av migranter och flyktingar som passerat Tjeckien på väg mot nordligare europeiska länder.

Sedan juni 2016 tillåts individer i registrerade partnerskap att adoptera barn, efter ett beslut från konstitutionsdomstolen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.