Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Turkiet

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Turkiet samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Turkiets lagstiftning garanterar de egna medborgarna, och det stora antalet flyktingar som befinner sig i landet, mänskliga rättigheter, inklusive sociala förmåner. Efterlevnaden är dock bristande och respekten för de mänskliga rättigheterna har försämrats avsevärt de senaste åren.

Betydande författningsändringar och införandet av ett nytt exekutivt styrelseskick har lett till att makten koncentrerats till presidenten. Parallellt har rättsstaten i Turkiet försvagats och granskande och balanserande funktioner urholkats.

Kritiker till denna utveckling har fått allt svårare att verka. Det gäller inte minst oppositionspartiet Folkens demokratiska parti (HDP), där ett stort antal företrädare, inklusive de tidigare partiledarna, har suttit frihetsberövade på godtyckliga grunder under nära två år. Därtill har det politiska, rättsliga och sociala trycket på regeringskritiska, särskilt pro-kurdiska, organisationer och mediebolag ökat. Yttrandefriheten och utrymmet för det civila samhället har stegvis inskränkts.

Mellan juli 2016 och juli 2018 rådde undantagstillstånd. Med undantagstillståndet i kraft har statens ansträngningar för att ställa de som anses vara ansvariga för kuppförsöket den 15 juli 2016 till svars – den så kallade Gülenrörelsen – skett på bekostnad av respekten för de mänskliga rättigheterna. Journalister, akademiker, människorättsförsvarare med flera har frihetsberövats utan att tydlig bevisföring presenterats under den breda antiterrorismlagstiftningen. I denna miljö har såväl press- och informationsfriheten som mediepluralismen begränsats betydligt.

Redan utsatta grupper, såsom förespråkare för kvinnors och hbtq-personers rättigheter, har fått det ännu svårare att verka. Det förekommer lokala förbud mot offentliga evenemang anordnade av hbtq-organisationer eller rättighetsförespråkare.

Risken för terroristattentat är påtaglig över hela landet, från såväl Daesh som den av bland annat EU terroriststämplade organisationen Kurdistans arbetarparti (PKK) och dess falanger. Antalet attacker har dock gått ned betydligt jämfört med 2015–2016 efter att turkiska myndigheter ökat bevakningen i samhället och genomfört omfattande polisinsatser mot misstänkta terroristceller.

Den väpnade konflikten mellan regeringsstyrkor och PKK i de sydöstliga delarna av landet utgör en försvårande faktor för personers åtnjutande av de mänskliga rättigheterna i sydöstra Turkiet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.