Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Uganda

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Uganda samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Trots en progressiv grundlag och lagstiftning som i hög grad ger skydd för de mänskliga rättigheterna brister det i tillämpningen vad gäller att skydda och främja mänskliga rättigheter för alla invånare i landet. Det gäller de medborgerliga rättigheterna, liksom tillgång till social service, utbildning och sjukvård. Även de demokratiska rättigheterna som garanteras i grundlagen har, enligt valobservatörer, i praktiken begränsats i de senaste valen. En presidentkandidat sattes i husarrest efter valet 2016 utan att formellt åtal väcktes.

Restriktioner av mötes-, förenings- och yttrandefriheterna drabbar såväl opposition som det civila samhället. Tortyr och godtyckliga frihetsberövanden förekommer, liksom våld och diskriminering mot kvinnor och barn samt personer med funktionsnedsättning. Hbtq-personer är fortsatt en diskriminerad grupp i Uganda. Stigmatiseringen inom familjen och i samhället är betydande.

Förhållandena i fängelser, långa häktningstider och svårigheter att säkerställa rättvisa rättegångar är andra problem. Korruption, resurs- och kapacitetsbrist genomsyrar de flesta myndigheter och hämmar genomförandet av lagstiftning ämnad att skydda och främja mänskliga rättigheter. Straffriheten är fortfarande utbredd för statstjänstemän som begår övergrepp och kränker mänskliga rättigheter.

År 2016 antogs en lag för civilsamhällesorganisationer i syfte att skapa grundläggande förutsättningar för det civila samhället att verka fritt. Den nya lagen innehåller dock ett tolkningsutrymme, varför tillämpningen kommer att vara avgörande för det civila samhällets frihet att verka.

Kvinnor i Uganda har alltjämt en låg social, politisk och ekonomisk status och det förekommer utbredd diskriminering. Kvinnor utför regelmässigt största delen av jordbruksarbetet, men äger sällan marken, och kontrollera inte inkomsterna. Alla former av våld, inklusive sexuellt våld, mot kvinnor och flickor är mycket vanligt och mörkertalet vad gäller rapportering bedöms vara högt. Regeringen antog 2016 en ambitiös handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor. En uppdaterad lagstiftning om barn antogs 2016 och kan ses som ett förstärkt åtagande av regeringen att skydda barns rättigheter.

Ugandas progressiva flyktinglagstiftning fastställer att alla nyanlända har rätt att röra sig fritt, arbeta eller starta affärsverksamhet samt rätt till utbildning och hälsoservice. Alla nyanlända tilldelas även en egen bit mark för bosättning samt för att bedriva småskaligt jordbruk.

Uganda har haft en av de snabbaste årliga procentuella fattigdomsminskningarna de senaste tio åren. Omkring 20 procent av Ugandas befolkning lever under fattigdomsgränsen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.