Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ukraina

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ukraina samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

I Ukraina är lagstiftningen och det institutionella ramverket för att tillgodose de mänskliga rättigheterna till stor del tillfredsställande. Situationen präglas samtidigt av kvarvarande delar av det sovjetiska och postsovjetiska arvet samt omfattande korruption. En grundläggande utmaning är den pågående ryska aggressionen och den ukrainska statens därav följande begränsade möjligheter att garantera respekt för de mänskliga rättigheterna på hela sitt territorium.

De senaste president- och parlamentsvalen genomfördes 2014 och bedömdes återspegla folkviljan och vara i huvudsak fria, pluralistiska och rättvisa. Det finns en aktiv opposition i parlamentet. Kvinnor är generellt underrepresenterade i både politik och i näringsliv. Det civila samhället är aktivt. Medier tillåts verka fritt, men många viktiga medier ägs av inflytelserika affärsmän med politiska intressen (så kallade oligarker) och kan därför vara tendentiösa. De rättsvårdande och brottsbekämpande myndigheterna, som är svaga och betraktas som korrumperade, är under reformering. Straffrihet för högre tjänstemän och politiker bedöms vara vanligt förekommande.

Folkhälsan i Ukraina är svag, med en särskilt låg medellivslängd för män, världens lägsta vaccineringsgrad, stor utbredning av hiv och tuberkulos, hög alkoholkonsumtion bland män och en relativt hög barnadödlighet. Våld i nära relationer är ett allvarligt problem. Diskriminering av etniska minoriteter förekommer och det finns en utbredd negativ syn på hbtq-personer i samhället. I sammanhanget bör dock noteras att den ukrainska lagen mot diskriminering i arbetslivet sedan 2015 även omfattar diskrimineringsgrunden sexuell läggning och könsidentitet liksom att polisen i Kiev under de senaste åren i hög grad medverkat till att Prideparader har kunnat genomföras.

Rysslands olagliga annektering av Krim och den ryska aggressionen mot Ukraina, vilket lett till att stora delar av landet ligger utanför den ukrainska statens kontroll, har skapat helt nya utmaningar: Inte minst bör nämnas de cirka 1,6 miljoner registrerade internflyktingarna och de övergrepp som sker mot civilbefolkningen i konfliktområdet. På Krim är krimtatarernas situation särskilt svår. Det finns många rapporter om förföljelser och trakasserier från de ryska de facto-myndigheterna på halvön, vilka också har förbjudit krimtatarernas politiska organ att verka.

Situationen för de mänskliga rättigheterna i Ukraina är väl dokumenterad av flera internationella missioner som är verksamma i landet. I sammanhanget bör särskilt nämnas FN:s särskilda övervakningsmission United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU) med mandat från FN:s råd för mänskliga rättigheter.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.