Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ukraina

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Ukraina samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Situationen för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Ukraina präglas av ansträngningar att bryta med det sovjetiska arvet och den utbredda korruptionen. En grundläggande utmaning är den pågående konflikten med Ryssland och den ukrainska statens faktiska möjligheter att garantera mänskliga rättigheter på hela sitt territorium.

Amnesty rapporterar om kränkningar av krimtatarers mänskliga rättigheter på Krim, och rapporter föreligger om dödshot och utbrett våld mot romer i Ukraina, bland annat från högerextrema grupper.

De senaste president- och parlamentsvalen genomfördes 2014 och bedömdes återspegla folkviljan och vara i huvudsak fria, pluralistiska och rättvisa. Det finns en aktiv opposition i parlamentet. Kvinnor är generellt underrepresenterade i både politik och i näringsliv. Det civila samhället är aktivt. Medier tillåts verka fritt, men ägs ofta av oligarker och kan därför vara tendentiösa. De rättsvårdande myndigheterna som ofta är svaga och allmänt betraktas som korrumperade är under reformering. Straffrihet för högre tjänstemän och politiker är utbredd.

Hälsoläget i Ukraina är allvarligt, med en låg medellivslängd för män, världens lägsta vaccineringsgrad, stor utbredning av hiv och TBC, hög alkoholkonsumtion bland män och en relativt hög barnadödlighet. Våld i nära relationer är ett allvarligt problem. Diskriminering av etniska minoriteter förekommer och det finns en utbredd negativ syn på hbtq-personer i samhället. I sammanhanget bör dock noteras att den ukrainska regeringen nyligen har antagit antidiskrimineringslagstiftning som omfattar även diskrimineringsgrunden sexuell läggning.

Rysslands olagliga annektering av Krim och den ryska aggressionen i Ukraina har skapat helt nya utmaningar, inte minst i form av 1,7 miljoner registrerade internflyktingar och övergrepp mot civilbefolkningen i konfliktområdet. På Krim är krimtatarernas situation särskilt svår. Det finns många rapporter om förföljelser från de ryska "myndigheterna" på halvön, vilka också har förbjudit krimtatarernas politiska organ att verka.

Situationen för mänskliga rättigheter i Ukraina är generellt sett väl belagd av flera internationella missioner som är verksamma i landet. I sammanhanget bör särskilt nämnas FN:s särskilda övervakningsmission United Nations Human Rights Monitoring Mission in Ukraine (HRMMU).

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.