Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i USA

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i USA samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Den amerikanska författningen ger ett omfattande skydd för de mänskliga rättigheterna. Flera av FN:s centrala konventioner om mänskliga rättigheter har dock inte ratificerats. USA tillämpar dödsstraff såväl federalt som i en majoritet av delstaterna. Åtgärder som syftar till att upprätthålla och försvara nationella säkerhetsintressen innebär i vissa fall begränsningar av de medborgerliga fri- och rättigheterna, däribland fortsatt förvarshållande av individer utan åtal och på obestämd tid. Guantanamolägret är fortsatt i bruk. En spänning finns även mellan rätten att uttrycka sig fritt, privatlivets helgd och upprätthållandet av nationell säkerhet.

Politisk pluralism med majoritetsvalssystem råder i demokratin USA. Såväl det amerikanska samhället som det politiska systemet har under senare år blivit allt mer polariserat. Den misstro mot makthavare i Washington som länge funnits kulminerade under valrörelsen och i valet av president hösten 2016. Regler för väljarregistrering och identifiering samt valdistriktsindelning är ifrågasatta, bland annat då de i många fall tenderar att försvåra minoriteter att delta i val.

De rikare amerikanerna blir rikare samtidigt som antalet fattiga minskar. Många ojämlikheter mellan befolkningsgrupper och regionala skillnader består. Rättssystemets behandling av framför allt den afroamerikanska delen av befolkningen, som är överrepresenterad i landets fängelser och bland dödsdömda, har fått allt mer uppmärksamhet. Förekomsten av polisbrutalitet och bristande utredningar av densamma har lett till omfattande protester och folklig mobilisering, bland annat i form av rörelsen Black Lives Matter.

Aborträtten är en fastslagen konstitutionell rättighet, men är fortsatt en mycket kontroversiell fråga. I flera delstater är rätten till abort i praktiken kraftigt beskuren. Kvinnors politiska, ekonomiska och sociala ställning har successivt stärkts under de senaste årtiondena. Fortfarande tjänar dock kvinnor generellt mindre än män, är underrepresenterade på de högsta positionerna och överrepresenterade inom låglöneyrken.

Efter utslag i Högsta domstolen i juni 2015 är samkönade äktenskap lagliga i hela USA. Samtidigt antas diskriminerande lagstiftning i flera av landets delstater som bland annat innebär att HBTQ-personer kan förvägras varor och tjänster med hänsyn till religiös övertygelse.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.