Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Vitryssland

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Vitryssland samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Vitryssland fortsätter att uppvisa allvarliga brister vad gäller respekten för mänskliga rättigheter, bland annat inom föreningsfrihet, mötesfrihet, pressfrihet, yttrandefrihet, vallagstiftning och valgenomförande, rättsstatens principer, situationen för fängslade, fackliga rättigheter samt rättigheter för kvinnor och HBTQ-personer. Vitryssland är det enda landet i Europa som tillämpar dödsstraff.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa OSSE:s valövervakningsmission kunde efter presidentvalet 2015 och parlamentsvalet 2016 notera några förbättringar i genomförande, men konstaterade att Vitryssland har en lång väg att gå innan landet kan anses leva upp till internationell demokratisk standard. Rättsväsendet kan inte betraktas som oberoende.

Vitryssland har gjort vissa framsteg genom att till exempel frige politiska fångar 2015 och uppvisa en i vissa sammanhang mer tillåtande attityd till registrerade civilsamhällesorganisationer. Att registrera sig som organisation är dock fortsatt mycket omständligt, och många organisationer får avslag på sina ansökningar. Att verka för, eller inom, en oregistrerad organisation kan ge fängelse, även om denna lag sällan tillämpas. Personer som organiserade eller deltog i demonstrationer utan tillstånd frihetsberövades inte som tidigare utan dömdes under 2016 i stället till höga böter.

Andelen fattiga, som fram till år 2000 omfattat nästan hälften av befolkningen, har minskat dramatiskt och uppgick år 2013 enligt FN till 5,5 procent av befolkningen. Det råder emellertid betydande skillnader i inkomstnivå och tillgång till samhällsservice mellan stad och landsbygd. Äldre, boende på landsbygden och de som är beroende av statligt socialt stöd är särskilt sårbara. Landet har låg mödra- och barnadödlighet. Vardagskorruptionen är låg. Den ekonomiska kris landet sedan två år går igenom kan komma att innebära utmaningar.

Även om det formellt och i många praktiska hänseenden råder jämställdhet mellan könen påverkas kvinnors situation av starkt patriarkala attityder i samhället. En väsentligt lägre andel kvinnor än män har lönearbete. Våld i hemmet är förhållandevis utbrett och någon särskild lag på området har ännu inte antagits. Samhällets syn på HBTQ-personer är övervägande negativ och någon lag mot diskriminering på grund av sexuell läggning finns inte.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.