Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Zambia

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Zambia samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Zambia är en konstitutionell demokrati med flera politiska partier och regelbundna allmänna val av president, parlament och lokala församlingar. Fredliga maktskiften har blivit det normala. Det senaste året har utvecklingen varit negativ vad gäller vissa grundläggande fri- och rättigheter, framförallt yttrande- och pressfriheterna, samt den politiska mötesfriheten. Staten präglas generellt av bristande eller ojämlikt ansvarsutkrävande.

Zambia har en ny konstitution sedan den 5 januari 2016. Principerna om respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter finns inskrivna i denna. Ur ett rättighetsperspektiv innehåller dock den nya konstitutionen svagheter. Exempelvis kvarstår dödsstraffet och ett implicit förbud mot samkönade äktenskap.

Regeringen verkar på vissa områden för en stärkt respekt för de mänskliga rättigheterna, till exempel för kvinnors mänskliga rättigheter och mot barnäktenskap, samt för förbättrade villkor för häktade och fängslade. Samtidigt sker inskränkningar i rättigheter såsom yttrandefriheten, församlingsfriheten och för hbtq-personer.

Enligt konstitutionen är den dömande makten åtskild från den lagstiftande och verkställande makten. Eftersom landets institutioner överlag är svaga tenderar domstolar att vara känsliga för regeringens ståndpunkt när det gäller rättsprövningar med politisk anknytning.

President- respektive parlamentsvalet den 11 augusti 2016 var välorganiserat och genomfördes fredligt, men föranleder frågor om den demokratiska utvecklingen i Zambia. Valperioden innehöll inslag av politiskt motiverat våld, svårigheter för den politiska oppositionen och civilsamhällesorganisationer att anordna möten liksom inskränkningar för oberoende media att verka.

Det könsbaserade våldet, främst mot kvinnor, är omfattande och statistik för 2015 visar en ökning med 16 procent mot föregående år. Samtidigt har Zambia de senaste åren blivit allt bättre på att rapportera könsbaserat våld vilket gör jämförelser över tid svåra.

Zambia har sedan början av 2000-talet haft en god ekonomisk utveckling, men en ekonomisk kris med början 2015 har inneburit försämrade förutsättningar. Zambia är ett av världens mest ojämlika länder enligt UNDP. Cirka 54 procent av befolkningen lever i svår fattigdom och har en inkomst på mindre än två USD per dag. Andelen som lever i extrem fattigdom är 40 procent.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.