Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Zimbabwe

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Zimbabwe samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Zimbabwe har en lång historia av allvarliga människorättsövergrepp och utbredd straffrihet. Sedan den allvarliga krisen 2008-2009 har dock framsteg gjorts. År 2013 antogs en ny grundlag som stärker skyddet för mänskliga rättigheter. Samma år hölls de senaste valen, som var fredliga, men vars trovärdighet ifrågasattes. Även om kränkningarna av de mänskliga rättigheterna överlag minskat sedan 2009 har säkerhetssektorn inte reformerats. Under 2016 har statsapparaten reagerat på missnöjesyttringar från befolkningen med gamla invanda metoder och en oroande ökning av kränkningar av de mänskliga rättigheterna har skett.

Den nya grundlagen är i hög grad progressiv och modern och ger gott skydd för mänskliga rättigheter. Anpassningen av redan existerande lagar till den nya grundlagen går dock långsamt, särskilt inom områden som är politiskt känsliga. Såväl befolkning som tillämpande tjänstemän saknar tillräcklig kunskap om grundlagens innehåll. Politisk vilja att tillämpa samtliga lagar i grundlagens anda saknas ofta. Människorättskommissionen och övriga grundlagsfästa kommissioner saknar tillräckliga resurser för att kunna utföra sina uppdrag och deras oberoende ifrågasätts.

Grundlagen fastställer ett antal sociala och ekonomiska rättigheter för landets invånare. Genomförandet av dem ska dock ske "inom ramen för tillräckliga resurser", vilket innebär att de i praktiken inte upprätthålls på grund av landets svåra ekonomiska situation.

Yttrande-, mötes- och pressfriheterna garanteras i grundlagen, men begränsas i praktiken av lagar som ännu inte grundlagsanpassats. Staten är största ägare inom både tidningar, radio och TV. Mötesfriheten begränsas genom att polisen inte ger besked om mötestillstånd i tid eller avslår ansökaningarna.

Det auktoritära politiska klimatet och intoleransen mot regimkritiska röster har länge varit ett problem för landets relativt svaga och splittrade civilsamhällesorganisationer, särskilt de som arbetar för mänskliga rättigheter och demokratisk samhällsstyrning.

Rättsväsendet i Zimbabwe är politiserat, främst i högre instanser och när politiska intressen står på spel. I praktiken förekommer straffrihet för inflytelserika grupper i samhället. Korruption förekommer på alla samhällsnivåer, också inom polis och domstolsväsende. Polis, militär och säkerhetstjänst kontrolleras helt av det regeringsbärande partiet Zanu PF. Tortyr av brottsmisstänkta förekommer, trots förbud i grundlagen.

Särskilt utsatta grupper som barn, kvinnor och personer med funktionsnedsättning ges särskilt skydd i grundlagen. Kvinnors politiska och ekonomiska inflytande är dock begränsat och de har i praktiken svagare rättskydd än män. Våld i hemmet är utbrett och könsrelaterat våld är vanligt förekommande. Zimbabwiska barn har drabbats hårt av den politiska och ekonomiska krisen. Många har varit tvungna att sluta skolan när familjen inte har råd med skolavgifterna, trots rätt till fri skola i grundlagen,. Våld mot barn är mycket vanligt. En tredjedel av alla flickor gifter sig före 18 års ålder.

Hiv är ett stort hälso- och samhällsproblem. Homosexualitet är kriminaliserat och diskriminering av hbtq-personer är utbrett.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.