Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer på Island

Publicerad · Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer på Island samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Island är en rättsstat och en parlamentarisk demokrati med starka och oberoende institutioner. De mänskliga rättigheterna garanteras i lagstiftning och respekteras väl. Yttrandefriheten är grundlagsfäst och det civila samhällets utrymme omfattande.

Island är särskilt framstående beträffande jämställdhet och hbtq-personers rättigheter. Regeringen arbetar aktivt för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män. Ny lagstiftning kräver lönecertifiering om lika lön för lika arbete för arbetsgivare med fler än 25 anställda. Samkönade pars rättigheter innefattar äktenskap, adoption och konstgjord befruktning.

Levnadsstandarden i Island är hög men påverkades av den globala och nationella ekonomiska krisen 2008. Detta återspeglas i att Island gått från första plats i UNDP:s index för mänsklig utveckling 2007 till nionde plats 2017. Island utmärker sig fortsatt med en hög medellivslängd och en låg risk för barnfattigdom. Hälsosektor, utbildningssystem och barnomsorg är väl utvecklade. Arbetslösheten är låg.

Inom en del områden finns utrymme för förbättringar. Det gäller framför allt skyddet mot diskriminering, flyktingars och personer med funktionsnedsättnings rättigheter samt insatser mot hatbrott och korruption.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.