Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer på Island

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer på Island samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Mänskliga rättigheter och demokrati är grundläggande i det isländska samhället. Islands parlamentarism och konstitutionella ramverk möjliggör grundläggande rättigheter för alla. Island är särskilt framstående beträffande jämställdhet och HBTQ-personers rättigheter.

Levnadsstandarden på Island är hög men påverkades av den globala och nationella ekonomiska krisen 2008. Detta speglas i att Island gått från en första plats i UNDP:s index för mänsklig utveckling år 2007 till en 16:e plats år 2016.

Korruption är inte ett utbrett problem på Island. Transparency International placerar landet på plats 13 av 168 undersökta länder i sitt index för upplevd korruption. Likväl anser nästan 80 procent av islänningarna att fler åtgärder behövs mot korruption. Landets storlek med cirka 330 000 invånare gör att många känner varandra direkt eller indirekt, vilket ställer höga krav på tydliga regler om intressekonflikter och jäv. Island har åtalat och dömt enskilda representanter från bank- och finansvärlden efter kraschen 2008.

På en del områden finns utrymme för förbättringar. Det gäller framförallt skyddet mot diskriminering, personer med funktionsnedsättnings rättigheter samt flyktingar och migranters rättigheter. Men det gäller också kampen mot våld i hemmet, insatser mot hatbrott och transparens inom rättsväsendet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.