Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Albanien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Albanien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Albanien har ett tämligen gott rättsligt ramverk för att garantera och främja mänskliga rättigheter. Bristande genomförande av lagstiftning på grund av svaga statliga institutioner, ett politiserat och illa fungerande rättsystem, hög korruption och omfattande organiserad brottslighet är dock ett genomgående problem. I juli 2016 antog parlamentet en omfattande reform av rättsväsendet i syfte att öka dess självständighet och effektivitet. De politiska institutionerna är ännu inte tillräckligt stabila och effektiva. Den politiska dialogen mellan regeringen och oppositionen är ofta polariserad, vilket försvårar reformarbetet i landet.

Medier är ofta nära sammankopplade med politiska och ekonomiska intressen vilket i praktiken innebär bristande självständighet och självcensur. Albanien präglas dock av tanke-, samvets- och religionsfrihet, och människor från olika religiösa grupper lever generellt tillsammans i harmoni. Även rätten till mötes- och föreningsfrihet respekteras generellt. Det albanska civila samhället är relativt aktivt, även om det fortfarande karaktäriseras av fragmentering, bristande kapacitet och otillräckliga resurser.

Avsaknad av effektiv myndighetsutövning, otillräcklig tillgång för medborgare till sociala tjänster och en svag ekonomisk ställning hos stora delar av befolkningen påverkar skyddet av mänskliga rättigheter negativt. Tillkortakommanden i skyddet av mänskliga rättigheter drabbar särskilt kvinnor, barn, minoritetsgrupperna romer och egyptier, personer med funktionsnedsättningar och HBTQ-personer. En decentralisering av makt till den kommunala nivån som på sikt kan bidra till förbättrad allokering av sociala tjänster pågår.

Ytterligare brister i skyddet av mänskliga rättigheter inkluderar dåliga förhållanden i häkten och fängelser, samt viss förekomst av övervåld av polisen. Ett annat allvarligt problem är att Albanien fortsätter att vara ett ursprungs-, transit- och destinationsland för människohandel.

 

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.