Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Albanien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Albanien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Albanien har överlag ett rättsligt ramverk som garanterar mänskliga rättigheter. Bristande efterlevnad av lagstiftning utgör dock ett genomgående problem. Detta beror bland annat på svaga statliga institutioner, ett politiserat och illa fungerande rättsväsende, utbredd korruption och organiserad brottslighet. För närvarande genomförs en omfattande reform av rättsväsendet i syfte att öka dess självständighet och effektivitet. De politiska institutionerna är ännu inte tillräckligt stabila och effektiva. Den politiska dialogen mellan regeringen och oppositionen är ofta polariserad, vilket försvårar reformarbetet i landet.

Yttrande- och pressfrihet garanteras i konstitutionen och ståndpunkter från olika delar av det politiska spektrumet representeras i media. Politiska påtryckningar gentemot medier samt medieägarnas egenintressen bidrar dock i praktiken till bristande självständighet och självcensur.

Albanien präglas av tanke-, samvets- och religionsfrihet, och människor från olika religiösa grupper lever generellt tillsammans utan motsättningar. Även rätten till mötes- och föreningsfrihet respekteras generellt. Under 2017 antogs lagstiftning som syftar till att förbättra skyddet av minoriteter, även om genomförandelagstiftning fortfarande återstår att anta.

Det albanska civila samhället är relativt aktivt, även om det fortfarande karaktäriseras av fragmentering, bristande kapacitet och otillräckliga resurser. Bristande myndighetsutövning, otillräcklig tillgång för medborgare till sociala tjänster och en svag ekonomisk ställning hos stora delar av befolkningen påverkar skyddet av mänskliga rättigheter negativt. Tillkortakommanden i skyddet av mänskliga rättigheter drabbar särskilt kvinnor, barn, minoritetsgrupperna romer och egyptier, personer med funktionsnedsättning och hbtq-personer.

Ytterligare brister i skyddet av mänskliga rättigheter inkluderar dåliga förhållanden i häkten och fängelser, samt viss förekomst av övervåld av polisen. Ett annat allvarligt problem är att Albanien fortsätter att vara ett ursprungs-, transit- och destinationsland för människohandel.  

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.