Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Peru

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Peru samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Efter den interna väpnade konflikten 1980–2000, som krävde omkring 70 000 människors liv, har demokratin återupprättats, ett aktivt civilsamhälle utvecklats och respekten för de mänskliga rättigheterna stärkts. Det peruanska rättsväsendets oberoende ifrågasätts dock ofta och allmänhetens förtroende för de juridiska institutionerna är lågt. Majoriteten av de 15 000 människor som försvann under konflikten har därtill ännu inte återfunnits.

Peru har ratificerat de flesta centrala internationella konventioner för mänskliga rättigheter och håller en hög profil i multilaterala sammanhang. I december 2017 antogs en nationell plan för mänskliga rättigheter 2018–2021. Peru samarbetar väl med FN och andra relevanta organ samt har accepterat de flesta av de rekommendationer som framkommit i FN:s allmänna ländergranskningsmekanism Universal Periodic Review, senast i november 2017. Peru valdes in i FN:s råd för mänskliga rättigheter för perioden 2018–2020 och sitter som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd 2018–2019.

Det senaste decenniet har landet varit en av regionens snabbast växande ekonomier. Utvecklingen har lett till att fattigdomen reducerats och medborgarnas tillgång till hälso- och sjukvård samt utbildning förbättrats. Trots dessa framsteg finns fortfarande stora socioekonomiska klyftor mellan olika grupper i samhället.

Korruptionen är ett av de största hoten mot efterlevandet av rättsstatens principer i Peru. Det politiska systemet bedöms vara präglat av korruption, framförallt på lokal och regional nivå.

Konflikter kopplade till framför allt utvinningsindustrin och större infrastrukturprojekt bryter ofta ut och kan ibland bli våldsamma. Narkotikasmuggling, människosmuggling, samt illegal gruv- och skogsdrift bedrivs i vissa områden av Peru där staten saknar resurser att kontrollera att lagstiftningen efterlevs.

Att öka jämställdheten i samhället är en av landets utmaningar för en hållbar utveckling. Könsrelaterat våld är vanligt förekommande över hela landet. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är Peru ett av de länder i Latinamerika som har högst mödradödlighet. Abort är olagligt med undantag vid fara för moderns liv.