Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Norge

Publicerad Uppdaterad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Norge samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Norge är en rättsstat och en parlamentarisk demokrati med starka och oberoende institutioner. Respekt för de mänskliga rättigheterna garanteras i lagstiftningen och är god. Norge rankas högst i världen i FN:s utvecklingsprogram (UNDP) index för mänsklig utveckling 2020.

Ansvaret för att de mänskliga rättigheterna inte kränks vilar på regeringen, parlamentet (Stortinget) och den offentliga förvaltningen. Även civila samhället och media, spelar en betydelsefull roll i att skydda och främja de mänskliga rättigheterna.

Yttrandefriheten har en mycket stark ställning. Det pågår samtidigt en diskussion i det offentliga samtalet om gränsdragningen mellan yttrandefrihet och hatiska uttalanden och hot på internet som har ökat i omfattning. En utredning pågår för att stärka yttrandefriheten och ska föreläggas Kulturdepartementet under 2021.

Norge har tillsammans med de övriga nordiska länderna placerats i den grupp som ”endast sporadiskt” bryter mot fackliga rättigheter enligt Internationella fackliga samorganisationens (ITUC) Global Rights Index över fackliga rättigheter.

Enligt jämställdhets- och diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera och trakassera personer på grund av bland annat kön, könsidentitet, könsuttryck, etnicitet, religion, livssyn och sexuell läggning. Samtidigt utsätts hbtqi-personer för hot och våldsbrott i större utsträckning än resten av befolkningen.

Jämställdhet i det norska samhället garanteras i lagstiftningen. År 2019 rankade World Economic Forum Norge som världens näst mest jämställda land. Samtidigt är mäns löner fortsatt högre än kvinnors i samtliga sektorer. Våld och sexuella övergrepp mot kvinnor är ett problem i samhället.

Norge har ett ordnat mottagarsystem för asylsökande och en fungerande asylprocedur, men utmaningar finns vad gäller hantering av asylsökande, framförallt ensamkommande barn.

Regeringen har under 2020 infört olika typer av restriktioner i syfte att minska smittspridningen av covid-19, som bland annat påverkat mötes- och demonstrationsfriheten samt rörelsefriheten. I Norges institusjon for menneskerettigheters rapport från 2020 om hur mänskliga rättigheter har efterlevts under året framhålls att plikten att garantera liv och hälsa för befolkningen vägt tungt och har ansetts vara en giltig anledning till att bland annat inskränka befolkningens rörelsefrihet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.