Vägen till svensk legitimation för personer med hälso- och sjukvårdsutbildning från tredje land ID-nummer: Ds 2007:45

Ladda ner:

Invandrare som kommer till Sverige med en akademisk examen och eventuell kvalificerad yrkeserfarenhet utgör en stor tillgång för det svenska samhället. Det är viktigt att dessa personer så snabbt som möjligt kommer ut på arbetsmarknaden. För den enskilde individen har detta vidare stor betydelse för integreringen i samhället. Den nuvarande ordningen för erkännande av hälso- och sjukvårdsutbildningar från länder utanför EU/EES inklusive Schweiz (tredje land) medför att det för många yrkesutövare tar lång tid innan de kan få behörighet och därmed tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Mot bakgrund härav tillsattes denna utredning med uppdrag att föreslå en rättssäker och effektiv ordning för erkännande av hälso- och sjukvårdsutbildningar från tredje land som leder fram till de 21 yrken som Socialstyrelsen utfärdar legitimation för. Enligt uppdraget ska ordningen omfatta hela erkännandeprocessen från ansökan om bedömning av den utländska utbildningen fram till utfärdandet av legitimation. En uppgift har varit att tydligt identifiera och avgränsa ansvarsfördelningen mellan Socialstyrelsen, Högskoleverket, universitet och högskolor, landsting samt arbetsmarknadsmyndigheter i de olika momenten i erkännandeprocessen. Övervägandena i denna promemoria tar därför i huvudsak sikte på roll- och ansvarsfördelningen mellan de olika aktörerna i den nya ordningen. Utgångspunkten är att aktörerna därefter, utifrån sina ansvarsområden och uppdrag, ska utforma det närmare innehållet i erkännandeprocessen.